Til medlemmerne i Toftlund Golf Club            

Toftlund, den  23/11- 2016 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club 

  Torsdag  den 08. december 2016 kl. 19.00 

 I Golf huset, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund 

 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr. 

 5. Forslag fra bestyrelsen: 

 6. Forslag fra medlemmerne: 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter: 

     På valg er: 

Leif Christiansen, på valg for 2 år       modtager genvalg 

Flemming Andersen, på valg for 2 årmodtager genvalg 

Karen Nørgaard, på valg for 2 årmodtager genvalg 

Bonde  Aarhus, på valg for 2 årmodtager genvalg  

 

Valg af 2 suppleanter 

 

8. Valg af revisor og – suppleant 

 

    På valg er: 

Forslag til ny Revisor,  Revisorsuppleant: Kaj Andersen 

 

9. Eventuelt 

 På bestyrelsens vegne: 

Leif Christiansen 

Formand, Toftlund Golf Club