Vedtægter for Toftlund Golf Club
 
§1
Klubbens navn er Toftlund Golf Club og hjemsted er Tønder kommune.
Klubbens formål er at fremme interessen for golfspillet i Tønder kommune og omliggende kommuner i Region Syd Danmark.
 
§2
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
 
§3
Såvel aktive som passive medlemmer optages.
Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun enkelt personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
 
§4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter
følgende medlemskategorier:
1. Aktive seniorer.
2. Aktive (ungseniorer) ynglinge til og med det kalenderår man fylder 25 år.
3. Aktive juniorer fra og med det kalenderår, hvori man fylder 15 år, og til og med det kalenderår hvori man fylder 18 år.
4. Børn til og med det år hvori man fylder 14 år.
5. Passive medlemmer.
6. Long Distance medlemmer.
Såfremt der skal indføres nye fleksible medlemskaber i klubben, afgøres det af bestyrelsen.
 
Ved optagelse i klubben kan der opkræves et indmeldelsesgebyr, beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Medlemmer kan overgå fra aktiv til passiv medlem (uden spilleret), overgang kan kun ske
pr. 1. januar.
Genoptagelse af aktiv medlemskab kan ske når det ønskes. Sker genoptagelse i 1. halvår
betales kontingent for hele året, sker genoptagelse i 2. halvår betales 1/2 års kontingent.
Ved genoptagelse betales det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr med fradrag af det allerede indbetalte indmeldelsesgebyr, for alle aktive seniorer indmeldt før 31/12-05 er dette gebyr 2500,-kr.
Indmeldelsesgebyr og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Det af medlemmerne betalte Indmeldelsesgebyr kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskabet.
 
§5
Kontingent betales helårligt forud 1. februar eller halvårligt 1. februar og 1. juli.
Kontingentrestance ud over 1 måned fra sidste indbetalingsdag kan medføre eksklusion
af klubben. Genoptagelse af medlemskab i klubben kan først ske, når hele restancen er
betalt af den ekskluderede.
 
§6
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Toftlund by, hvert år inden den 15. december.
Indkaldelse skal ske via Golfbox og ved opslag i Golfhuset med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over beslutninger på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
 
§7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter .
8. Valg af revisor og -suppleanter.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. november. Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
§8
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 og 4 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.
 
§9
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.
 
§10
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutninger i klubbens anliggender.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens
formue.
 
§11
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg og et informations/PR udvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgave, kompetence og giver retningslinier for udvalgs arbejdet.
 
§12
Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Klubbens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
Det reviderede regnskab fremlægges i sekretariatet i golfhuset, samtidig med udsendelse af indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
 
§13
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab.
Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU kort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og matcher sker i henhold
til det af DGU fastsatte slope-system. Der skal i klubhus altid forefindes tilgængelig ajourført handicapliste for alle medlemmer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg.
 
§14
Til beslutning om klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemme berettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.
Evt. overskud ved afvikling tilfalder ungdomsarbejdet i Toftlund.
Således vedtaget på en stiftende generalforsamling i Toftlund 5. maj 1981 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 17. februar 1983, den ekstraordinære generalforsamling 13. februar 1989, den ekstraordinære generalforsamling 15. november 1990,
den ekstraordinære generalforsamling 19. november 1992, den ekstraordinære generalforsamling 27. januar 1998, den ekstraordinære generalforsamling 12. oktober 1999, den ekstraordinære generalforsamling 13. november 2001, den ekstraordinære generalforsamling 29. januar 2002, generalforsamlingen 21. januar 2003, generalforsamlingen 17. januar 2006, generalforsamlingen 23. januar 2007, generalforsamlingen 22. januar 2008,
generalforsamlingen 20. januar 2009, generalforsamlingen den 8. december 2009, gene-
ralforsamlingen 7. december 2010.