Referat fra ordinær generalforsamlingen tirsdag d. 27. november 2018

 

 

 

 

1. Valg af dirigent.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Forslag fra bestyrelsen:

        § 8 – bestyrelsen består af 7 medlemmer –

6. Forslag fra medlemmerne:

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

        Leif Christiansen på valg for 2 år                modtager genvalg.

        Karen Nørgaard på valg for 2 år                   modtager ikke genvalg.

8. Valg af revisor og suppleant.

Formand Leif Christiansen bød de fremmødte medlemmer velkommen til den ordinære generalforsamling i Toftlund Golf Club. Vi har jo været samlet nogle gange i løbet af året og jeg kan se, at der er færre og færre der møder op.

Jeg vil gerne foreslå Karsten Gam som dirigent, er der andre forslag, da det ikke var tilfældet, så blev Karsten Gam valgt.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Med Leif Christiansen som formand, Flemming Andersen som næstformand, Karen Nørgaard som kasserer, Karsten Holm som sekretær, Ilse Thomsen som medlemsadministrator, Bonde Aarhus som formand for baneudvalg, Lars Rømer Olsen som bestyrelsesmedlem.

Toftlund Golf Club måtte desværre konstatere, at der ved indgangen til det nye år ikke var lykkedes at få underskrevet en endelig lejeaftalen for 2018, det var der sådan set ikke noget nyt i, for da vi startede golfåret 2017 havde Toftlund Golf Club heller ikke lejeaftale aftale på plads, men det nye var, at bane ejer via en pressemeddelelse den 6. januar meddelte, at han ville star-te en ny golfklub på Brundtland Banen. Hvor medlemmerne der ønskede at spille på Brundtland banen skulle melde sig ind som selskabsmedlem, og herigennem fik udleveret DGU kort, som gav spilleret på andre baner. Konsekvensen af at bane ejer oprettede en selskabsklub på Brundtland Golf Center med spilleret på golfbanen i Toftlund var, at Toftlund Golf Club ikke kunne fortsætte som medlem af DGU, hvis den beslutning blev en realitet, da der kun kan være en golfklub pr golfbane, der kan tegne et medlemskab af DGU.

Der blev indkaldt til medlemsmøde den 19. marts hvor 200 medlemmer af TGC mødte op, Formålet med mødet var at medlemmerne kunne tage stilling til det fremsendte tilbud. Det fremsendte tilbud til en driftsaftale, der var modtaget den 6. maj af bane ejer, blev gennemgået på den måde, at tilbuddet blev fremvist via OH projektor på et lærred, så alle fik en grundig gennemgang af de vilkår der var gældende i tilbuddet. Enkelte punkter blev kommenteret undervejs. Og der var en go debat efterfølgende. Resultatet af mødet var at der ikke var opbakning fra TGC´s medlemmer til at skrive under på nævnte tilbud fra bane ejer. Bestyrelsen fik et bredt mandat til fortsat at holde alle vinduer og døre åbne for et muligt samarbejde med bane ejer. Bestyrelsen fik ligeledes mandat til arbejde videre med et samarbejde med Arrild Golf Klub, der ville medføre at TGC flytter adresse til Arrild Golf Club, hvilket efterfølgende blev aftalt med Arrild golf Club. Ved at flytte ADR kunne TGC bevare sit medlemskab af DGU, og udstede DGU Kort til medlemmerne, da vi havde fået en dispensation på et år fra DGU. Bestyrelsen tog den store opbakning vi her fik fra medlemmerne til efterretning, til at fortsætte den linje der blev aftalt ved Generalforsamlingen i 2017.

Det blev aftalt at klub 9 skulle fortsætte sine aktiviteter i Arrild, Efter en positiv opstart, kom der hen ad vejen grus i maskineriet, da en gruppe Toftlund Golf Club medlemmer tog initiativ til at starte deres egn klub 9. op på Brundtland golf Center, på samme tidspunkt som der var aftalt tid i Arrild. Det var selvfølgelig ikke med til at styrke sammenholdet om Toftlund Golf Club, det var ligeledes et initiativ som var i modstrid med den linje der blev lagt både ved GF. 2017 og senere videreført ved medlemsmødet den 19. marts.

Den nystartede Brundtland Golf Club (Lars Didriksen formand for BGK) tog hen over sommeren initiativ til et kaffemøde, hvor formanden for BGK og TGC mødtes for at se på muligheder for et samarbejde. Det mundede ud i et forslag fra BGK om at indgå en fusion mellem de to klubber, ud fra et forslag som alene var udarbejdet af BGK.

bestyrelsen for TGC alene kunne tage stilling til, vi valgte derfor at tage temperaturen på medlemmernes holdning til en eventuel fusion mellem BGK og TGC. Dette blev gennemført ved at udsende et spørgeskema hvor medlemmerne kunne give sin mening tilkende. Resultatet af undersøgelsen viste at der var en lille overvægt af stemmer for en fusion.

Til den ekstraordinære GF den 2. oktober mødte 150 medlemmer op.

Arealet omkring træningscenteret nåde vi desværre ikke at forbedre i 2018, vi havde håbet på at kunne bruge overskudsjorden fra den nye kunststof fodboldbane, til at lægge på grunden og herefter så nyt græs, det lykkedes desværre ikke, vi er i dialog med kommunen om at overskudsjord fra igangværende aktiviteter kan placeres ved træningscenteret, vi har ligeledes en proces i gang med kommunen om at renovere bygningen udvendig, da det er kommunen der står for den udvendige renovering medens golfklubben står for den indvendige vedligeholdelse Træningscenteret på Østerdalen, er blevet flittigt brugt, og er med til at give gode oplevelser både gennem golf spillet og det kammeratlige samvær som finder sted i trykke rammer, for nogen har det udviklet sig til at der i matchen er der indlagt kaffe pause med wienerbrød, hvor verdenssituationen diskuteres. Der er løbende behov for at, simulatoren opgraderes og holdes ved lige, man kan sige at den skal plejes lige som en golf bane, her har vi go hjælp af Mark Quist som sammen med Lars har det tekniske ansvar for at anlægget fungerer, der har været nogle udfordringer her hen over efteråret, men de er nu løst, og anlægget er nu fuld oppe at køre, tak til Lars og Mark. Når man kommer ned i træningscenteret så er det selvfølgelig vigtigt at anlægget fungerer, men det er også rigtig vigtigt at huset er i en go og ryddelig stand, det må jeg sige fungerer helt perfekt, hvor Grethe Rosenberg sammen med det øvrige service team sørger for at den opgave løses meget flot, en stor tak for jeres indsats.

Det er selvfølgelig med blandede følelser vi ser tilbage på 2018, bestyrelsen har forsøgt at følge den linje som blev lagt af medlemmerne på GF 2017. Der har gennem 2018 været gjort forskellige tiltag til at få en aftale på plads med bane ejeren, hvor TGC kunne forblive medlem af DGU, det er ikke lykkedes, nu har bane ejeren tegnet et selskabs medlemskab af Dansk Golf Union, og der er startet en ny Golf klub op på Brundtland Banen, fra Toftlund Golf Club vil ønske den nye klub al, mulig held og lykke med fremtiden.

Tak til medlemmerne for opbakning, tak til bestyrelsen for en meget stor indsats, der er holdt mange møder, bestyrelsen har været udsat for et stort pres, hvor der er forsøgt at skabe tvivl om rigtigheden af de beslutninger der er taget, og hvor der er blevet sat rigtig mange rygter i gang, som kun har været med til at gøre sammenholdet i den nuværende bestyrelse endnu stærkere, tak for det.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Dirigenten stillede regnskabet til debat:

Svend Sørensen spurgte til udgifterne til Østerdalen, træningscentret.

Karen gennemgik kontingentfordelingen igen og kunne oplyse, at der har været 2 x udgift til forsikring og alarm.

Karen Nørgaard gennemgik budgettet for 2019.

Mogens Marcussen: Jeg synes der er 2 vigtige tal, 100,- kr. i kontingent og 700,- kr. for at tilkøbe spilleret til Trackmann.

Lars Rømer Olsen svarede, at prisen set i forhold til andre steder der tilbyder spil på lignende simulatorer er meget lav. Der skal afsættes et beløb til vedligeholdelse af systemerne og evt. indkøb af nye baner.

Mogens Marcussen spurgte ind til timeprisen, hvis man ikke ønskede at købe et årskort. Det blev oplyst, at timeprisen er 150,- kr.

Svend Sørensen spurgte til administrationen af træningsanlægget, skal det være Brundtland Golfcenter som skal stå for det, der var afsat 3.700,- kr. i budgettet til GolfBox. Kan den pris holde.

Sigrid Jørgensen: hvor mange bruger TrackMann.

Sigrid Jørgensen: hvorfor er det ikke billigere for TGC medlemmer, det gav Erling Rosenberg hende ret i.

Karsten Gam kunne oplyse, at formuen ville følge med over i den fusionerede klub, det er ikke en nedlæggelse af TGC.

Svend Sørensen spurgte hvad folkeoplysningsudvalget havde at sige, når der ikke var søgt tilskud i 2018.

Leif Christiansen, hensigtserklæringen som blev forelagt på den ekstraordinære generalforsamling giver mulighed for at der kan søges tilskud til aktiviteter.

Bjørn Nielsen, jeg synes det er en dum ide at bruge formuen.

Lars Rømer Olsen, jeg mener at vi skal forsøge at bevare formuen.

Emil Fries, hvad er der gjort af forestilling om, hvad der kan søges til. Kan der søges til en ny klippemaskine.

5. Forslag fra bestyrelsen:

        § 8 – bestyrelsen består af 7 medlemmer –

Flemming Andersen gennemgik ændringsforslaget til vedtægterne.

Der var ønske om, at der blev tilføjet: i Toftlund i § 1 og der var et par ord som skulle korrigeres i forhold til folkeoplysningsudvalgets ønsker, herunder, at regnskabsåret ændredes til kalenderåret.

        Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

        Leif Christiansen på valg for 2 år                modtager genvalg.

        Karen Nørgaard på valg for 2 år                   modtager ikke genvalg.

Nu da vedtægterne er blevet ændret til, at der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer, er det ikke nødvendigt at vælge et nyt medlem i stedet for Karen Nørgaard som ikke ønsker genvalg.

Der skulle efter de nye vedtægter kun vælges en suppleant, der var forslag fra bestyrelsen: Mark Quist, han blev valgt uden modkandidat.

Den nuværende revisor, Bent Thomsen, ønskede ikke genvalg, så der var brug for en ny kandidat: bestyrelsen foreslog Karl Henning Clausen, han blev valgt.

9. Eventuelt.

Der blev spurgt til, hvornår sidste frist for udmeldelse af TGC skulle finde sted. Det skal ske senest 31. december 2018.

Leif Christiansen svarede, at der håbes på, at der kommer mange nye medlemmer i den nye klub, så den gamle model med, at det er klubben som erhverver spilleretten på banen.

Karsten Holm kunne konstatere, at baneejerens formodning om, at der i løbet af 2018 ville komme 800 medlemmer i den nye klub, havde vist sig ikke at holde stik.

Svend Sørensen, vi skal derfor spille i Toftlund og jeg forventer, at bestyrelsen også gør det.

Flemming Andersen oplyste, at han ikke spiller i Toftlund i 2019 og han derfor stiller sit mandat til rådighed, da Svend Sørensen forventede, at bestyrelsen spillede i Toftlund og det opfatter jeg som en mistillidserklæring.

Svend Sørensen, jeg stiller ingen mistillid, jeg må have udtrykt mig forkert, der skal ikke være nogen pligt til at spille i Toftlund.

Jørgen Strøm, jeg sagde på den ekstraordinære generalforsamling noget om selskabsmedlemmers ret til at spille i Danmarksturneringen og deltage i Regionsgolf. DGUs turneringsvedtægter sagde indtil midten af året, at det ikke kunne lade sig gøre, det blev ændret hen over natten efter jeg havde spurgt ind til det.

Leif Christiansen fik herefter orden af dirigenten til afsluttende bemærkninger og han afsluttede generalforsamlingen.

Referent:

Karsten G. Holm

Dirigent:

Karsten Gam