23-12-2014

Indkaldelse til generalsorsamling - 2014

Til medlemmerne i Toftlund Golf Club                             Toftlund, den  21/11- 2014

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

Tirsdag den 09. december 2014 kl. 19.00

I Golfhuset, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen:

                      Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne:

                      1 forslag indkommet

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter:

    På valg er:

Thorkil Hansen,                                        modtager ikke genvalg

Preben Lund,                                             modtager ikke genvalg

Evald Nielsen,                                           modtager ikke genvalg

Karen Nørgaard, på valg for 2 år,             modtager genvalg

Bonde Aarhus, på valg for 2 år,                modtager genvalg

Valg af 2 suppleanter                                      På valg er Gert Olsen

8. Valg af revisor og –suppleant

    På valg er:

Flemming Hesselberg,                               Revisorsuppleant: Kaj Andersen

                                           

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne:

Thorkil Hansen

Formand, Toftlund Golf Club