02-01-2014

Nyhedsmail 1 - 2014

Kære medlem af Toftlund Golf Club

2014 er begyndt og vi vil gerne fra bestyrelsen starte med at ønske alle et godt nytår.

Golfsæsonen er jo ikke helt i gang endnu – men det er nu her forberedelserne til årets aktiviteter skal gøres, så denne nyhedsmail indeholder en del information som vi selvfølgelig håber du vil læse igennem for at være opdateret til den nye sæson.

Kontingentsatser for 2014 kan ses på: Medlemskaber 2014

Bestyrelsen har afholdt det konstituerende møde den 14. januar og har konstitueret sig:

Formand: Thorkil Hansen

Næstformand: Preben Lund

Kasserer: Karen Nørgaard

Best.medlemmer:

Thorben Bom: Sponsorudvalg

Preben Lund: Begynderudvalg/Juniorudvalg

Bonde Aarhus: Baneudvalg

Karsten Holm: Sekretær/Turneringsudvalg

Ilse Thomsen: Medlemsregistrering/opkrævning – golfbox, Turneringsudvalg/Begynderudvalg

Der er rigtig god opbakning til diverse udvalg men vi mangler dog nogle ekstra hænder så alle frivillige også kan få tid til at spille golf til følgende udvalg:

Juniorudvalg

Begynderudvalg

Hverve og aktivitetsudvalg

så har du lyst til at give en hånd med i et udvalg så skynd dig at kontakte en fra bestyrelsen og lad os få dig i gang med noget spændende frivilligt arbejde i et af udvalgene (dette betyder selvfølgelig ikke at der ikke kunne bruges flere hænder i de øvrige udvalg) så tøv ikke med at melde dig som frivillig.

Turneringsplanen vil snarrest blive offentliggjort under klubkalender og på hjemmesiden, men da der pr. 1 marts kommer helt nyt turneringsmodul i golfbox vil de ikke blive lagt ud under turneringer før efter denne dato.

Fra sæsonstart i april vil det være obligatorisk at der bliver booket tid i golfbox – ligesom denne skal accepteres på touch skærmen i golfhuset. Dette af hensyn til statistikker/banekontrol samt at give medlemmer og gæster mulighed for at se aktivitetsniveauet for banen.

Husk at 3 og 4 bolde har fortrinsret i week-ender og helligdage. Så book tiderne op i stedet for 1,2 og 3 bolde så er du/i 1 eller 2 der skal ud at spille så book jer på en tid hvor der i forvejen ikke er fyldt op til 4. Dette vil give et bedre flow samt en masse socialt samvær med spillere du måske i forvejen ikke kender.

Opsamling af bolde i søerne: Der er konstateret systematisk opsamling af bolde i søerne dette må vi henstille til stoppes straks, det er selvfølgelig tilladt at lede efter en bold man har skudt i søen i forbindelse med spil af banen og finder du her en bold ekstra må du selvfølgelig også samle den op – øvrige bolde vil blive opsamlet og solgt til fordel for juniorarbejdet i klubben.

Skulle du ligge inde med mange bolde som du måske vil donere til vore juniorer eller til begyndere så tager vi gerne imod.

Husk at du kan købe golfhæftet så du er klar til at komme ud at spille green-fee til ½ pris på rigtig mange baner både i DK, Sverige, Tyskland, Norge og nu også Spanien ved henvendelse til ilsethomsen@bbsyd.dk – eller tlf. 23610601

Herunder referat fra generalforsamlingen:

Referat fra ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

Tirsdag den 10. december 2013 kl. 19.00

I Golfhuset, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund

Formand Thorkil Hansen bød velkommen til de 63 fremmødte medlemmer. Han gennemgik aftenens program, efter generalforsamlingen fortalte greenkeeperen lidt om banens drift.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Foreslået og valgt: Flemming Hesselberg. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formanden gav en fyldig gennemgang af aktiviteterne i det forgangne år, herunder udviklingen af medlemstallet. Det har været et godt år, da der har været 84 prøvemedlemmer igennem uddannelsen til golfspiller, der er 63 som efterfølgende har indmeldt sig i klubben.

Der er et godt samarbejde med sekretariatet i dagligdagen, der har været mange gæster på hotellet og antallet af greenfee gæster passerede 10.000 årets løb. Greenkeeperstaben har ydet en stor indsats i årets løb og fået banen i en rigtig flot stand. Dette ikke uden en kæmpe indsats fra de mange frivillige hjælpere fra klubben, der har ydet hjælp rundt om på banen, bunkers og rundt om klubhuset.

Der er kommet en ny restauratør, der virkelig har sat gang i aktiviteterne i restauranten. Det er til stor glæde for alle brugere af golfanlægget.

Der er indledt et samarbejde med Aabenraa golfklub, for 399,- kr. ekstra kontingent kan man spille ubegrænset på begge baner og deltage i begge klubbers turneringer.

2013 var året hvor der blev ændret i handicapreguleringen, der skal afleveres et antal scorekort for at kunne spille på andre baner og i udlandet.

Der har været spillet regionsgolf med 10 deltagende hold.

Kommentarer: Paul Kjergaard, G9 > G8. Lasse Traneskov, det skal være muligt, at komme indendørs efter en runde golf om søndagen. Der vil blive forsøgt at finde en løsning på dette problem. Der er booked greenfee gæster ind i turneringerne, det er ikke holdbart. Greenfeegæster på hotellet vil blive tilbudt at deltage i turneringerne på lige vilkår som klubbens gæster.  Mona Lassen: Nye medlemmer kan ikke komme med i klubberne i klubben p.g.a. handicapbegrænsning.  René Lautrup: hvor sent kan der lægges en gunstart om dagen. Morten F. oplyser, at der senest bliver baglæns gunstart kl. 09.30

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Thorben Bom gennemgik regnskabet. Der var et enkelt spørgsmål til lokaleudgifterne, derefter blev regnskabet godkendt.

Det reviderede regnskab hænger i golfhuset.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr. Thorben Bom gennemgik budgettet, der kom et spørgsmål til renteindtægterne. Forslag til kontingent, der blev stillet enkelte spørgsmål om fælleskontingentet med Aabenraa.

 5. Forslag fra bestyrelsen:

                      Ingen forslag   

6. Forslag fra medlemmerne:

                      Ingen forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

    På valg var:

Karsten Holm,                         på valg for 2 år,   modtager genvalg

Ilse Thomsen,                          på valg for 2 år,   modtager genvalg

Thorben Bom,                         på valg for 2 år,  modtager genvalg

Vakant, (Karen Nørgaard),       på valg for 1 år,   modtager genvalg

Alle blev valgt for 2 hhv. 1 år.

 

Valg af 2 suppleanter: Forslag: Evald Nielsen og Gert Olsen, begge blev valgt.

8. Valg af revisor og – suppleanter

    På valg var:

Flemming Hesselberg,                                 modtager genvalg, genvalgt.

Revisor suppleant Kaj Andersen                  Genvalgt

9. Eventuelt. Spørgsmål til kørsel på banen med små biler. Ved frost kan der køres igen ellers til foråret.

Spørgsmål til klublokale, evt. sammen med simulatoren. Spørgsmål til mærkat til dobbeltmedlemskab, 2014 bagmærket vil vise det.

Formanden takkede dirigenten for arbejdet.

Referent

Karsten G. Holm

Dirigent:

______________________

Flemming Hesselberg.