Toftlund, den  19/11- 2015

Til medlemmerne i Toftlund Golf Club            

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

Tirsdag den 08. december 2015 kl. 19.00

I Golfhuset, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter  og indmeldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen:                 

6. Forslag fra medlemmerne:          

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter:

    På valg er:

Karsten Holm, på valg for 2 år                    modtager genvalg

Ilse Thomsen, på valg for 2 år                    modtager genvalg

Lars Rømer Olsen, på valg for 2 år            modtager genvalg

Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor og –suppleant

    På valg er:

Flemming Hesselberg,          Revisorsuppleant: Kaj Andersen

9. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne:

Leif Christiansen

Formand, Toftlund Golf Club