Ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club,

Torsdag den 8. december 2016 kl. 19.00 på Brundtland Golfcenter.

1. Dagsorden punkt 1.: Valg af dirigent.

Leif Christiansen bød velkommen til de ca. 130 fremmødte medlemmer. Han foreslog Svend Sørensen som dirigent, han blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalfor-samlingen var lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen og godkendt. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.

Beretning Generalforsamling 2016.

Så er der igen tid til at afholde den ordinære generalforsamling i Toftlund Golf Club, et år er gået, Der er tid til at stoppe op et øjeblik og gøre status, over golfåret 2016.

Det første bestyrelsesmøde blev holdt den 18. januar 2016, Da der havde været gen-valg På GF Til Ilse – Karsten Og Lars konstituerede bestyrelsen uændret i forhold til 2015. På det første møde var der en orientering fra Thomas og Gregers om de kom-mende udfordringer, som banen gerne ville have hjælp til herunder hjælpere til ECCO touren som igen kom til Toftlund i 2016.

Gennem 2016 arbejdet målrettet på at afprøve nye muligheder. Som noget nyt tilbød vi at man kunne lære at spille golf gratis, dette for et få mere gang i antallet af nye golf spillere, tilbudt blev markedsfør både på messe i Toftlund hallerne hvor Golf Klubben havde en stand. Samt gennem ugeavisen med 4 halvsiders annoncer, resultatet af an-strengelserne som Ilse har stået i spidsen for er at 64 nye golfspillere har gennemført begynderundervisningen, et meget flot resultat da målsætningen var at nå 50, i forbin-delse med at modtage de nye golfspillere blev der oprettet et mentor korps, der var med til at tage sig af de nye og give dem den bedst mulige modtagelse i vores klub, ved at der er rigtig mange af de nye golfspillere der har sat stor pris på den modta-gelse de har fået i Toftlund Golf Club, så der skal lyde meget en stor tak til alle jer der meldte jer som mentorer

Radio Globus. Den 3 marts havde Golf Centeret besøg af Radio Globus, noget Tho-mas havde taget initiativ til, en rigtig hyggelig morgen hvor der blev sendt live radio fra Toftlund, der var mange som havde taget imod invitationen til morgenkaffe, med go hygge, og mange positive indslag i radioen, som var med til at give en go markedsfø-ring af Centeret og Golfsporten. Et godt initiativ af Thomas.

Ecco Tour. Første uge i maj kom ECCO Touren til Toftlund. Vi var rigtig heldige med vejret især de sidste dage af turneringen, som blev afviklet i rigtig flot forårsvejr, Rigtig mange medlemmer af Toftlund Golf Club havde lavet et stort arbejde sammen med banens personale for at få golfbanen i den bedst mulige stand, og må sige at det lyk-kedes til fulde, også under turneringen var der brug for frivillige med afvikling af prakti-ske opgaver, også her blev der ydet en meget flot indsats som vi kun kan være stolet af, tak for det. Og så havde Kasper besluttet sig for at vise sig frem på hjemmebanen i Toftlund, hvor rigtig mange fulgte den lokale helt rundt på banen, for at give den bedst mulige opbakning, det var rigtig spændende, og så sluttede Kasper som en flot nr. 6. med 11 slag under banens par. Vinder blev Finnen Oliver Lind. Desværre blev det den sidste officielle opgave for vores Borgmester Laurids Rudebeck der overrakte checken til vinderen af turneringen. Da Laurids døde kort tid efter.

 

Sankthans Aften. Som noget nyt så blev Sankthans turneringen afviklet sankthansaf-ten. Jeg havde en snak med Thomas, der straks var med på ideen, og ville lave et godt tilbud til byens borgere at de kunne komme ned på golf centeret og nyde udsigten over golfbanen samtidig med at de spiste en veltilrettelagt middag fra Marxens restau-rant. Det blev en super aften, rigtig mange fra byen havde taget imod invitationen til sammen med os at fejre sankthansaften på Golf centeret, Båltalen blev holdt af Klub-bens tidligere formand Bent Thomsen, det var en meget flot tale som satte mange tan-ker i gang, og samtidig var en go reklame for golf sporten en stor tak til Bent at du sagde ja til at holde båltalen.

I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til Thomas, for det store arbejde du har gjort sammen med Katha. I to har været en kæmpe gevinst for Toftlund og for Toftlund golf centeret, hvor i også har støttet op omkring golf klubben på fornem vis, i har ikke været bange for at kaste jer ud i nye opgaver, i har sammen skabt et fantastisk godt madsted i Toftlund, i kan begge godt være meget stolte af den indsats i har leveret for Toftlund golf center, og for de mange gæster der har besøgt både restaurant, sekreta-riatet og pro shoppen. Det har været en fantastisk rejse sammen med jer, men des-værre er den rejse nu slut, vil fra Toftlund golf Club sige en stor tak for samarbejdet og ønske jer alt det bedste i tiden fremover, på den nye rejse i nu skal ud på.

Golflinje, samarbejde med Toftlund Skole. Et nyt tilbud til eleverne på Toftlundskole der i forbindelse med den nye folkeskolelov tilbydes linjeundervisning, er startet op her i efteråret. Der er 10 elever tilmeld, der har sagt ja til et forløb på 12 gange hvor målet er at de slutter med at få golfkørerkortet. Efter en kort snak med Evald sagde han ja til at være tovholder på projektet, Jørgen sagde ja til at stå for regelundervisningen. Et er at få en ide noget andet er at føre ideen ud i livet, her må jeg sige at vi har rigtig mange resurser i golfklubben som er parate til at springe til og deltage i det praktiske arbejde, en stor tak til jer to.

Juniorafdelingen. Sammen med formanden for Juniorafdelingen Tom Buch har Casper som træner haft rigtig godt fat i junior afdelingen, der har været så stor tilslutning at, vi til næste år må overveje at tilføre ekstra resurser for at den enkelte kan få mest muligt ud af træningen. Tak til juniorudvalget.

Klubber i klubben, repræsenteret Golf klubben på fornem vis. Der er igen i år gjort et meget stort arbejde med at arrangere turer og matcher i løbet af sæsonen. Desværre så blev vi også på en meget brutal måde mindet om, at det ikke er en selvfølge at vi kan mødes og spille golf sammen ved Flemming Hesselbergs pludselige død, helt ufatteligt at vi ikke skal møde Flemming på golfbanen mere, et livsværk blev pludselig sat i stå, Flemming var om nogen en god repræsentant for Toftlund Golf Club. Jeg ved der er nogen der har taget over efter Flemming, og vil arbejde på at udfylde de stor hul Flemming efterlader sig, det vil jeg genne sige tak for.

Så er der de forskellige udvalg. Der er baneudvalg – Aktivitets/hverveudvalg – Begyn-derudvalg – Handicap/regeludvalt – Turneringsudvalg – Eliteudvalg – Sponsorudvalg og Presse udvalg. Der alle for hver jeres område yder en rigtig stor indsats for Toftlund Golf Club, en stor tak for indsatsen i 2016.

Et nyt træningscenter er meget snart klar til at blive skudt i gang. Et projekt der to sin start i begyndelsen af 2016, med go opbakning fra håndværkskyndige medlemmer, gik vi i gang med at renovere Øster dalen 7. Hvor der virkelig er knoklet gennem flere må-neder for at blive klar med det nye træningscenter. Der skal lyde en stor tak til jer der har været en meget vigtig del af det projekt, status er at vi nu er meget tæt på at åbne center. Simulatoren kan både bruges til at spille golf på, på 27 forskellige golfbaner, man kan spille 4 ad gangen, den kan også bruges i træningsøjemed, da simulatoren kan måle hvordan man rammer bolden, og derved give en forklaring på hvorfor bolden ikke altid rammer derhen hvor man kunne ønske sig. Er man medlem af Toftlund Golf

Club koster et senior års kontingent til centeret kr. 500. for juniormedlemmer op til 18 år kr. 250. ønsker man at bruge centeret men er ikke at købe et årskort koster en golf-runde kr. 100. for golfspillere der ikke er medlem af Toftlund golf Club koster en golf runde kr. 150. Man reserverer tid til centeret i golf Box på samme måde som på golf-banen, Da Centeret er tyverisikret og der er opsat alarm skal man bruge en nøgle samt en alarmbrik for at komme ind i centeret der er åben fra kl. 07.00 til kl. 22.00 nøgle og alarm brik henter man hos Statoil i Vestergade. Når man henter nøglen kvit-terer man for modtagelsen. Efter golfrunden afleverer man nøgle og nøglebrik hos Statoil igen. Det bliver rigtig spændende at få gang i centeret og bruge di muligheder centeret giver for at udvikle og skabe endnu mere opmærksomhed om golfsporten.

 

Samarbejde Bane ejer. Året har været delt op i flere afsnit. Vi startede ud, med Mads ved Roret, hen over foråret skete der nogle omstruktureringer så Eivind selv satte sig for bordenden. Der har været udfordringer i forhold til banens standard hen over sæ-sonen, vi startede rigtig flot ud med Ecco Turen men hen over sommeren, var banens stand bestemt ikke tilfredsstillende, det gav selvfølgelig utilfredshed både fra egne medlemmer og fra vore gæster. I den nye kontrakt indgår Toftlund golf Clubs baneud-valg i et tættere samarbejde med Greenkeeper, og bane ejer. Det sker ved at vi i sam-arbejde hvor der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for banen, der har til formål at sikre en go bane gennem hele sæsonen. Vedligeholdelsesplanen og banens stand gennemgås af parterne på et månedligt møde, hvori deltager baneudvalgsformand chefgreenkeeper og bane ejer. Vedligeholdelsesplanen justeres løbende for at opti-mere banens stand og drift, og sikrer en høj standard på banen gennem hele sæso-nen. Vi er i golf Klubben rigtig glad for at bane ejer har taget imod vores tilbud så vi i et forpligtende samarbejde bliver lyttet til så vi sammen med greenkeeper staben er med til at tage ansvar for banens standard, det er et samarbejde som har været efterlyst meget længe men som nu er skrevet ind i kontrakten.

Målet for 2017 er at nå 450 medlemmer. Der er skrevet ind i kontrakten at Toftlund Golf Club ikke garanterer sig for et minimumsbeløb, men erklærer at ville yde en opti-mal indsats for at være med til at nå de mål der er sat. I den nye aftalt er aftalt at Toft-lund golf Club leverer det der svarer til et årsværk, som i ved så er der ydet rigtig mange timers frivillig arbejde i 2016 for bare at holde banen i en nogenlunde stand, de timer blev vi ikke honoreret for, i den nye aftale bliver der af Chefgreenkeeper og ba-neudvalgsformanden lavet en plan for hvilke opgaver vi udfører, kan nævne en op-gave som at flytte huller, den har Jørgen Strøm sagt ja til at løse, er sikker på at et tættere samarbejde vil være med til at løfte banens standard, det bliver rigtig godt.

 

Vi er i bestyrelsen super glade for at vi er nået frem til en ny lejeaftale med bane ejer, men vi må også erkende at en golf Klub med 361 fuldtidsbetalende medlemmer, ikke er tilstrækkeligt for at forretningen kan løbe rundt, golf klubben har i 2016 sat rigtig mange skibe i søen som vi først ser resultatet af i 2017, men det gør det ikke alen vil gerne appellere til jer medlemmer, at også i bliver spændt for vognen i 2017 for at yde en ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer til klubben, nye medlemmer som kan blive en del af det fantastiske fællesskab vi har i Toftlund Golf Club. Der vil være en lille prisstigning på 100 kr. på et fuldtids abonnement i 2017.

 

Vi er i 2016 blevet mindet om at det ikke er en selvfølge at vi har en golfbane at spille på, noget som vi ofte tager for givet her i livet, kan vi pludselig miste. Det er ingen hemmelighed, at det har været en lang proces at nå frem til en lejeaftale for 2017 og frem, når en aftale skal indgås, er der som minimum to parter der skal blive enige, så-dan er det i et demokratisk samfund, her skal begge parter være parate til at bøje sig

mod hinanden, og bidrage til en fælles løsning, på et tidspunkt i forhandlingerne, var vi i bestyrelsen nød til at indkalde til en ekstraordinær forsamling, her havde vi brug for at høre medlemmernes holdning til de knaster der var i forhold til at komme videre i for-handlingerne, hvor kravet om en minimums betaling var den store knast. vil gerne sige en stor tak til jer medlemmer der mødte op på den ekstraordinære generalforsamling, og gav bestyrelsen jeres mandat til at fortsætte forhandlingerne med bane ejer, ud fra den linje der var lagt. Som jeg har nævnt tidligere i beretningen så er en ny lejeaftale nu på plads hvor begge parter har flyttet sig og give hinanden håndslag på et mere for-pligtende samarbejde i fremtiden, det er vi i bestyrelsen rigtig god tilfredse med, vi har i 2016 bevist at vi står sammen om de værdier Toftlund Golf Club bygger på, for mig er der ingen tvivl om at det vi har været igennem i 2016 gør at vi rykker tættere sammen, og står styrket i forhold til de udfordringer fremtiden måtte bringe. Til sidst en kæmpe tak til bestyrelses kollegaerne, i er virkelig så seje alle sammen, jeg er bare rigtig stolt over at være formand med sådan et hold.

 

Dirigenten stillede herefter beretningen til debat:

Finn Perschke: Er der udover 2017 aftalt noget med baneejeren? Nej det er det ikke.

Ken Jensen: Er der ansat en chefgreenkeeper? Der kan ikke oplyses noget om dette.

Erik Jørgensen: Det forlyder, at baneejerens økonomi ikke er for god, derfor bliver der forhåbentlig ikke overført kontingent for ½ år af gangen? Nej, det gør det ikke, der bli-ver overført for 3 måneder første gang i midten af februar og efterfølgende hver må-ned.

Lars Rømer Olsen tilføjede for egen regning følgende til beretningen: Tidligere besty-relsesmedlem Thorben Bom var afgået ved døden i det forgangne år.

Solveig Didrichsen: Er der en ny restauratør på vej til restauranten? Nej der er ikke en afklaring endnu.

Jan Ulrich Toubøl: Det er gået nedad bakke siden EDJ gruppen overtog banen, nu kan det kun gå opad.

Leif Christiansen kommenterede: Jeg er overbevist om, at banen bliver den bedste bane i Sønderjylland i 2017, der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan mellem greenkeeperstaben og baneudvalget, dette arbejde vil Bonde tage sig af.

Evald Nielsen: Vi skal vende situationen, tro på bestyrelsen, stå sammen om at få det til at køre i det nye år.

Erik Jørgensen: Kommer kontingentet til at stige i 2017? Ja, efter flere år uden stignin-ger, vil kontingentet stige 100, - kr.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karen Nørgaard læste revisorens kommentarer op og gennemgik regnskabet punkt for punkt.

Debat: Mogens Marcussen: Havde spørgsmål til, om klubben modtager en andel af greenfeebetalingen, er der lokaleleje, afskrivning på træningscentret.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesge-byr. Karen Nørgaard gennemgik budgettet og dirigenten spurgte om der var kommen-tarer.

Hans Petersen: Greenfee indtægter i 2016 på 29.000,- kr. kan man få flere greenfee-gæster i 2017?

Rene Lautrup: Hvordan bliver kontingentafregningen til Ejvind?

Finn Rasmussen: En greenfee på 400,- kr. er for høj til en bane som denne.

Flemming Andersen, Jeg forventer at der sker en nedsættelse.

Jørgen Strøm: Hvordan bliver de enkelte kontingentsatser?

Der blev givet disse svar: ja, man håber med en ny golfmanager, at der vil komme mange flere gæster i 2017, der er tidligere blevet fortalt om afregningen af kontingent til baneejer, det sker i mindre portioner, kontingentet for seniorer er det eneste der er blevet hævet, resten er som sidste år.

5. Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag.

6. Forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er:

Leif Christiansen på valg for 2 år modtager genvalg,

Flemming Andersen på valg for 2 år modtager genvalg,

Karen Nørgaard på valg for 2 år modtager genvalg,

Bonde Aarhus på valg for 2 år modtager genvalg,

 

Alle blev genvalgt.

Der skal vælges 2 suppleanter:

Forslag Emil Fries og Torben Andresen, begge blev valgt.

8. Valg af revisor og suppleant:

Forslag til ny revisor: Bent Thomsen, han blev valgt.

Forslag til revisorsuppleant: Elin Juhl, hun blev valgt.

9. Eventuelt.

Frede Schrøder: Er der lavet greenfee aftaler med andre klubber? Leif svarede, at der er et samarbejde, G8, mellem de Sønderjyske golfklubber, der af-tales om der skal være særlige rabatter, det er ikke Toftlund Golf Club der kan for-handle disse aftaler.

Sigrid Jørgensen: Hvorfor bliver Facebook ikke brugt til at orientere om afskedigelser, ansættelser og reklamere for træningscentret på Østerdalen?

Leif svarede, at vi vil bruge alle midler til at gøre det så godt og fuldt ud, men der skal være nogen til at styre det.

Birkir Halldorsson: Golfklubben gør det godt, men vinterbanen er meget kritisabel.

Aksel: Hvad hvis et medlem bliver syg og ikke kan genoptage spillet, kan man så ikke melde sig ud i utide? Ilse svarede, at sådanne situationer ville det være muligt at melde sig ud halvårligt.

Rene Lautrup: For at tilkendegive, at der er styr på tingene, kunne der ikke skrives en god artikel i JydskeVestkysten? Leif svarede, at vi vil forsøge at få noget i om de nye tiltag.

Jørgen Strøm: Eliteholdet er rykket op i 5. division, vi har en helt unik bane og vi skal passe godt på den.

Ken Jensen: Meld ud, at Toftlund Golf Club ikke er en del af det negative.

Flemming Andersen: I søndags havde vi ingen aftale om noget som helst, nu er det torsdag, vi skal lige have tid til at få tingene på plads.

Mogens Marcussen, der er rygter om konkurs?

Inger Christensen: Jeg vil opfordre til at bruge Golfbox, det viser aktivitet og så er der også plads, når man møder op.

Bent: Jeg er et nyt medlem og er blevet godt modtaget, der er glade mennesker på an-lægget, det er unge mennesker der skal styre Facebook.

Harald Brink: Hvorfor er der ikke besøg af Ella fra Ugeavisen?

Frode: Jeg kunne ønske mig længere tid på sommergreen.

Sonny Jordan: Jeg vil gerne lægge billeder og artikler på Facebook.

Svend Sørensen, hotelgæsterne bliver snydt, der skal findes en løsning.

Lars Rømer Olsen, Birkir har fat i noget med den dårlige vinterbane, nu da vi har fat i planlægningen af vedligeholdelsen, skal det nok blive bedre. Lad os fokusere på det gode.

Monica: Hvis der blev lavet noget reklame som vi kunne tage med rundt i landet, når vi spiller på andre baner, så kan vi sætte det op på deres opslagstavler.

Leif takkede dirigenten og gav ham 2 fl. Vin, også tak til revisoren, han fik ligeledes 2 fl. Vin.

Referent:

______________________

Karsten G. Holm

 

Dirigent:

______________________

Svend F. Sørensen

 

Til medlemmerne i Toftlund Golf Club

Toftlund, den 23/11 - 2016

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

Torsdag den 8. december 2016 kl. 19.00

På Brundtland Golfcenter, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og ind-meldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er:

Leif Christiansen på valg for 2 år modtager genvalg,

Flemming Andersen på valg for 2 år modtager genvalg,

Karen Nørgaard på valg for 2 år modtager genvalg,

Bonde Aarhus på valg for 2 år modtager genvalg,

 

Valg af 2 suppleanter:

 

8. Valg af revisor og suppleant.

På valg er: Forslag til ny revisor,

Revisorsuppleant: Kaj Andersen.

9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:

 

Leif Christiansen

Formand, Toftlund Golf Club