Til medlemmerne i Toftlund Golf Club     

Toftlund, den  11. november 2018 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club 

Tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.00

                    Frosh Hotel – Søndegade 15, 6520 Toftlund

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen:

        Ændring af vedtægter – tilrettet til den ændrede funktion fremsendes særskilt

        § 8 – bestyrelsen består af 7 medlemmer – ændres til: bestyrelsen består af 5 medlemmer

6. Forslag fra medlemmerne:

                     Ingen indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

På valg er:

Leif Christiansen for 2 år                                    modtager genvalg

Flemming Andersen , på valg for 2 år                modtager genvalg

Karen Nørgaard , på valg for 2 år                        modtager ikke  genvalg

Valg af 2 suppleanter:

8. Valg af revisor og – suppleant

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne: 

Leif Christiansen

Formand, Toftlund Golf Club