Referat fra ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

 

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 19.00

 

I Golfhuset, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund.

 

Formand Thorkil Hansen bød velkommen til de 75 stemmeberettigede medlemmer, og meddelte, at Morten Fagerberg og Henning Nissen vil fortælle om banen og visioner for fremtiden.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen:

           Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne:

           1 forslag indkommet

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

På valg er:

           Thorkil Hansen,                                       modtager ikke genvalg,

           Preben Lund,                                           modtager ikke genvalg,

           Evald Nielsen,                                          modtager ikke genvalg,

           Karen Nørgaard, på valg for 2 år,             modtager genvalg,

           Bonde Aarhus, på valg for 2 år,               modtager genvalg,

 

Valg af 2 suppleanter,

På valg er:              Gert Olsen                             modtager genvalg,
 

8. Valg af revisor og – suppleant

På valg er:              Flemming Hesselberg,           modtager genvalg,

Revisorsuppleant:  Kaj Andersen,                       modtager genvalg,
 

9. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent. Foreslået og valgt: Flemming Hesselberg. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og generalforsamlingen ville blive afviklet efter den udsendte dagsorden. Mona Lassen og Finn Rasmussen blev valgt til stemmetællere.
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Situationen for vores sport er i 2014 fortsat den, at mange baner er presset ud over det sædvanlige. Den store tilgang af nye medlemmer til sporten, som man så tidligere, er væsentligt ændret, og der er derfor kamp om at tiltrække de kommende spillere til klubberne. Dette gælder især for mange juniorer, da DGU statistikken viser at der her er tilbagegang over hele linjen.

I vores egen klub kan konstatere at vi stille og roligt bevæger os i den rigtige retning. Dog vil vi gerne have endnu flere, især unge spillere, til at starte med at spille golf.

Henrik er nu stoppet som PRO og der arbejdes nu på at få en løsning på plads med en del træner, så vi kan køre aktiviteterne videre i den kommende sæson. Salget af træningstimer i den forgangne sæson, har ikke været tilfredsstillende, og jeg opfordrer medlemmerne til at vi støtter den nye PRO så meget som vi kan, og dermed være med til at sikre at der er basis for at vi har en PRO tilknyttet Toftlund i god lang tid fremover.

Antallet af greenfee gæster ligger på ca. 10.000, og det er da lidt imponerende at vi kan tiltrække så mange til vores lille by. Dette bør både kommunens politikere og de handlende i byen være opmærksomme på, da dette viser en væsentlig markedsføring af et område, som mange ellers ikke kan se de store muligheder i.

G8 (tidligere G9) samarbejdet imellem de Sønderjyske klubber, er ikke særligt meget oppe i gear, hvilket nok skal ses i lyset af den væsentligt skærpede konkurrence situation, klubberne imellem. Flere af klubberne vil dog også i 2015 videreføre rabatsatser. Vi vil opdatere jer via hjemmesiden når der kommer noget konkret herom.

I 2014 har der været et tæt samarbejde med Åbenrå Golfklub, hvor begge klubbers medlemmer, for en beskeden sum, kan få fuld adgang til begge baner, turneringer mm. Dette har været en stor succes, og mange af begge klubbers medlemmer har taget imod tilbuddet, og vi forventer at der vil være endnu flere, når den nye sæson starter.

Som noget nyt, vil der i den kommende sæson være etableret et lignende samarbejde med Ribe Golfklub, således at vi også her, for en beskeden merpris, kan benytte faciliteterne i Ribe på samme måde som vi kan i samarbejdet med Åbenrå.  Der arbejdes pt på en aftale med yderligere to klubber. Morten vil efter GF orientere nærmere og der kommer også mere herom i nyhedsmail der bliver sendt ud til alle medlemmerne om kort tid.

Aktivitets udvalget har i 2014 været aktiv omkring diverse arrangementer  for at udbrede kendskabet til golf. Derudover har der været arrangeret en aften med foredrag omkring det mentale spil, hvilket faldt i rigtig god jord. Der er nu langt plan for 2015, og der vil blive informeret mere herom i nyhedsmail og via hjemmesiden.

I juniorudvalget har vi kunnet sige velkommen til Tom Buck, der har overtaget jobbet som udvalgsformand. Der er mange gode og trofaste hjælpere i udvalget, og vore juniorer er absolut i gode hænder. Der er planlagt tiltag i udvalget, hvor man har inviteret DGU’s ungekonsulenter til et arrangement her i december, for at få ny inspiration til det forsatte vigtige arbejde med vore unge mennesker.

I Turneringsudvalget er der til kommende sæson lavet en række spændende tiltag, hvor der både er nye og andre måder at gøre tingene på. Dette er bl.a. et forsøg på at vi får aktiveret flere af klubbens medlemmer i alle vore turneringer. Opfordringen herfra skal da også være, at meld jer nu til de turneringer der udbydes. Så støtter vi klubbens arbejde og dermed også os selv. Der har i TGC været 7 turneringer i 2014  + klubmesterskaber i slagspil og hulspil samt den årlige hjælperturnering. Turneringerne har været fint besøgt, men der er endnu en del pladser ledige i forhold til at vi kan tænde de røde lygter. - Herfra skal lyde en stor tak til de sponsorer, der har bidraget med flotte præmier til vore vindere.

Sponsorudvalget har haft problemer i denne sæson, og det har ikke været muligt at gennemføre det opsøgende arbejde som var planlagt. Rekrutteringen til udvalget har været mangelfuld og ukonstant, og der ligger derfor en opgave med at få etableret udvalget til den kommende sæson. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at såfremt nogen vil give en hånd med, så kan man henvende sig til en fra bestyrelsen her efter generalforsamling. Udvalget tæller i dag to medlemmer, Flemming og Thomas Marxen, og der er behov for minimum 3-4 ekstra par hænder.

I begynderudvalget har der været travlhed med at køre 59 prøvemedlemmer igennem uddannelsen til golfspiller. Begyndernes uddannelse er sket i et godt samarbejde med Henrik, Jørgen strøm samt klubberne i klubben, der har givet rigtig god assistance i forbindelse med begynder matcher på den lille bane, som er blevet afviklet hver tirsdag fra april til september.  Dette arbejde har ført til at der er kommet 20 nye medlemmer i klubben. Selve introduktionen / opstarten som prøvemedlem er blevet væsentlig forbedret i år, og der følges tæt op på den enkelte for at sikre at alle får en god oplevelse. Dette må siges at have givet pote, og generelt er der stor tilfredshed hos prøvemedlemmerne for det forløb de nu gennemgår. Vores måde at håndtere prøvemedlemmer på, samt prøve medlemskabets indhold, har i 2014 fået rosende omtale fra DGU, som værende et af de bedste tilbud blandt golfklubberne i Danmark. Vi har dog ikke formået at kunne leve op til kravet om medlemstilgangen i kontrakten med bane ejeren. Vi må erkende, at Toftlund har en placering, hvor vi er omgivet af baner med både stor aktivitet og attraktive baner, hvilket gør, at konkurrencen er hård. Endvidere er vores placering ikke ideel, hvad angår køreafstand, hvilket samlet set gør, at vi har sværere ved at rekruttere en tilpas stor nettotilgang af nye medlemmer. Dette medfører, at baneejer har ønsket at der, i samarbejde mellem EDJ og TGC, skal findes en alternativ løsning for, hvordan der skal afregnes for klubbens spilleret på banen. Dette skal foregå i første halvår af 2015 og være afsluttet til 01 juni. TGC vil gå ind i denne udfordring med en positiv indstilling, og det er en forudsætning, at en aftale der binder klubben økonomisk vil få generalforsamlingens godkendelse, hvilket TGC og EDJ er enige om.

Som det er blevet gjort tidligere, skal jeg derfor endnu engang gentage vigtigheden i, at samtlige klubbens medlemmer tager opgaven på sig med at finde nye medlemmer til klubben.

Vedrørende det samlede medlemstal samt fordelingen, så kommer dette når vi gennemgår regnskabet.

Baneudvalget har igen i år haft en travl sæson og har i samarbejde med banens greenkeeper stab og vore øvrige frivillige, gjort et rigtig godt stykke arbejde i 2014, og fået givet banen et rigtig godt løft på mange områder. En længe efterspurgt permanent regulering af roughen på udvalgte steder er nu næsten helt færdig, ligesom en beskæring af buske og træer, renovering af broer, dræn af greens mm nu stort set også er helt gennemført.  Alt dette har medført at niveauet på banen er blevet rigtig god, til fordel for både klubbens medlemmer og greenfee gæsterne der besøger banen i løbet af sæsonen. Faktisk har banen aldrig stået flottere og mere velplejet end den har gjort her i 2014. Dette har krævet et stort arbejde fra både green keeper staben samt klubbens frivillige, og  det frivillige bidrag fra klubben har aldrig været større end det har været i 2013. Vi har bl.a. bidraget med opsamling af bolde, banekontrol, oprensning af vandløb, rengøring af bunkers og udenoms arealer, større arbejder på banen samt har der været afholdt fælles arbejdsdag hvor der blev nået en masse. Derudover har vi fået opgaven med at fange muldvarpe, hvilket er gjort med stor ildhu af Bonde.

Af større arbejder der har fokus i 2015, vil være starten på udskiftning af diverse bolværker der er på flere af vore huller. Disse er simpelthen ved at rådne væk, og den bedste løsning er vurderet til at være en total fjernelse og så lave en græsbeklædt blød hældning ned imod vandet.

Toftlund Golf Club og Brundtland Golfcenter blev enige om at lægge elitetræning og udtagelse til eliteholdet som spiller i Kvalifikationsrækken, i mere faste rammer end det har været de sidste år. Så der blev taget kontakt til de herrespillere med Hdc. 10 og derunder, vi endte med en bruttotrup på 11 spillere som sagde ja til de betingelser som vi stillede m.h.t. træning, spil o.s.v.

Vi kom i pulje med Aabenraa 1 – Ribe 2 – Alssund 2, og vi endte på en delt førsteplads med Aabenraa med hver 8 point, men det blev desværre Aabenraa som rykkede op i 4 Div. på reglen om indbyrdes matcher.

Men spillere og holdkaptajn, har givet hinanden håndslag på at vi skal rykke op næste år, og vil hermed også gerne sige mange tak til de sponsorer som har støttet eliteholdet i 2014. Sponsorerne er TGC, BGC og Restauranten.

Toftlund Golf Club har i sæson 2014 været repræsenteret i Regionsgolf for Jysk/Fyn med følgende resultater: regionsgolf B-C-D rækkerne

Toftlund B4   2. plads,

Toftlund C4   3. plads,

Toftlund D4   3. plads,

 

Senior B7      2. plads,

Senior C7      1. plads,

Veteran A6    1. plads,

Veteran C21  1. plads,

Veteran D22  4. plads

I det forløbne år, har vi haft et godt samarbejde med banens ejere. Dette gode samarbejde forventer vi også vil fortsætte fremover, og det er fint at vi, nu hvor alting kører i den rigtige retning, har og kan sætte midler af til en fælles udvikling af banen og dens faciliteter. Årets projekt har været  etablering af overdækkede udslagssteder på driving range,  som er blevet rigtig godt modtaget af klubbens medlemmer. Der er endvidere etableret faciliteter, som kan anvendes af banens PRO i forbindelse med undervisning.  Projektet blev gennemført således, at klubben og bane ejer delte materialeomkostningerne, og klubbens frivillige stod så for opførelsen. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige samt til Svend Sørensen og Bonde, der styrede projektet med hård, men kyndig hånd.

Næste del af projektet skydes nu i gang, med renovering af driving rangen, således at der bliver mulighed for at slå ud fra græs, under ordentlige og realistiske forhold.

Vores nye restauratør, Thomas, har fået godt fodfæste her i Toftlund, både blandt banens brugere og bland byens borgere.  Vi har helt fra starten haft et rigtig godt samarbejde, og vi har alle erkendt nødvendigheden af, at samarbejde til en fælles styrke og fordel for alle der er repræsenteret i golfcenteret. Thomas har overbevist os omkring hans evner til både at lave mad, men også hans erfaring med, hvordan det er at udvikle en restaurant med udgangspunkt på en golfbane og golfspilleres behov (solæg og kolde øl). Det er ingen tvivl om, at der vil være basis for at vi kan nyde godt af en rigtig god og sund forretning, mange år frem i tiden. Jeg vil her også opfordre til at bruge restauranten mest mulig, og har du haft en god oplevelse, så fortæl det videre til dem du kender.

Klubberne i klubben yder et godt bidrag til det sociale sammenhold i TGC og der skal herfra lyde en tak for det arbejde der udføres igennem året. Alle nye medlemmer opfordres løbende, både under uddannelse og i klub 37 til, at man kommer ud at spille i de øvrige interne klubber, men det er stadig op til den enkelte klub at få nye medlemmer ind i fællesskabet. Dette gøres ved at kunne tilbyde den rigtige vare samt være fleksibel overfor de forskellige behov og ønsker som nye medlemmer i klubben har.

Jeg vil gerne her også rette en tak til Klub 37, for det store arbejde der har været i år med så mange nye medlemmer der er kommet til klubben. Det er lykkedes rigtigt godt at få de nye medlemmer til at føle sig som en del af klubben samt knytte nye og varige relationer, der forhåbentlig vil være til glæde i mange år fremover.

Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle der yder en frivillig indsat i vores klub, enten det er i udvalgene, som frivillig hjælper i dagligdagen og til projekter, til at holde vores hjemmeside kørende samt alle dem der springer til når der skal ydes noget ekstra til fællesskabet. Uden denne hjælp kunne det ikke hænge sammen, og jeg håber på at vi også fremover kan nyde godt af den velvilje der er blandt en del af klubbens medlemmer.

Her også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i  året der er gået, og jeg håber for den nye bestyrelse, at de må få gode arbejdsvilkår og lykkes med  den fortsatte positive udvikling af vores golfklub.

Dirigenten stillede herefter beretningen til debat:

Jørgen Strøm takkede for en god beretning, men syntes, at der manglede at blive omtalt en hændelse som skete i foråret.

Evald Nielsen forklarede hændelsesforløbet og TGC´s holdning til spil på banen, selvom den var lukket p.g.a. rimfrost. Efter hændelsen blev der afholdt et møde med greenkeeperen og Morten Fagerberg fra sekretariatet. Bonde Aarhus kontaktede DGU om eventuel sanktion for overtrædelsen. Det blev overvejet, at indkalde spillerne, greenkeeperen og et par bestyrelsesmedlemmer for at få afsluttet hændelsen, men det var ikke muligt. Det blev besluttet, at møde spillerne på banen, de blev bedt om at afklare hændelsen med greenkeeperen som var inde på kontoret, alle spillerne undtagen en gik ind på kontoret og fik der bilagt hændelsen. Den spiller som ikke ønskede at gå med til dette, blev idømt en sanktion på en måneds spilleforbud.

Jørgen Strøm læste herefter op fra golfreglerne om en sådan overtrædelse af reglerne, han mente, at det skulle have været nok med en advarsel.

Dirigenten henledte opmærksomheden på klubbens vedtægter, der giver bestyrelsen ret til at træffe en endelig afgørelse i sådan en situation.

Henning Nissen, chefgreenkeeper, kommenterede situationen.

Lars Rømer Olsen: vi skal komme ud af denne situation på en god måde, så man kan snakke med hinanden bagefter. Alle tre parter skulle have været hørt inden, for at løse problemet.

Erling Rosenberg, en af spillerne som fik afklaret hændelsen på kontoret, oplyste, at de ganske rigtigt så skiltet med banelukningen, men valgte alligevel at spille ud, snakkede med greenkeeperen som konfronterede dem med banelukningen, han følte sig krænket af den behandlings som han havde fået og ønskede en undskyldning fra bestyrelsen.

Lasse Traneskov gav sin version af sagen og sagde, at der skulle have været en person fra banen, der skulle have givet besked om, at lukningen var forlænget. Han oplyste, at han ikke havde overfuset greenkeeperen.

Evald Nielsen sagde, at han ikke havde sagt, at Lasse skulle have overfuset en greenkeeper.

Dirigenten lukkede diskussionen og henviste til det ændringsforslag der kom senere.

Lars Rømer Olsen, der er lavet en fejl, ingen er fuldkommen.

Beretningen blev herefter godkendt

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Karen Nørgaard gennemgik regnskabet. Der er afregnet kontingent for 417 fuldtidsmedlemmer, fordelt på 552 medlemmer fordelt på de forskellige kontingenttyper.

Svend Sørensen spurgte, om der var planer med den likvide beholdning, hvis ikke skulle den retur til medlemmerne.

Lars Rømer Olsen nævnte, at der måske kunne anskaffes en golfsimulator.

Preben Lund svarede, at sådan en er diskuteret med banens ejer under de møder som holdes hver kvartal. Der er ingen golfsimulatorer i Sønderjylland.

Lasse Traneskov spurgte til eliteudgifterne om der slet ikke var brugt penge til dette. Han fik det svar, at disse udgifter var i punktet holdudgifter.

Thorkil Hansen kommenterede udgifterne til overdækningen, et ønske om et rigtigt klublokale og eliteafdelingen.

Svend Sørensen, det er nødvendigt, at klubben har nogle visioner.

Thomas Lampe spurgte til udgifterne under punktet hjælperturnering.

Svaret var, at det var udgifter til den afsluttende spisning, med drikkevarer.

Christian Gregers foreslog, at købe nye måtter på driving rangen. Han fik det svar, at det var et anliggende for banens ejer.

Det reviderede regnskab blev herefter sat til afstemning, det blev enstemmigt godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr. Karen Nørgaard gennemgik budgettet.

Jørgen Strøm ønskede at holdudgifterne kunne indeholde et punkt der hed forplejning til eliteholdet.

Det blev oplyst, at et seniorkontingent i 2015 er på 5.750 kr.

Thorkil Hansen kommenterede satserne og oplyste, at der var efterbetalt 100,- kr. pr. medlem, da medlemstallet ikke som forventet var steget tilstrækkeligt, så kontingentet reelt havde været på 5.700 kr. i 2014.

Erik Jørgensen, hvad med at prøve at få flere long distancemedlemmer?

Preben Lund svarede, at det har givet problemer i en naboklub, da de ordinære medlemmer skal betale fuld pris og longdistance medlemmerne kan slippe med omkring halvdelen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen:

                 Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne:

                 1 forslag var indkommet. Forslaget er vedhæftet efter referatet.

Forslagsstilleren Lasse Traneskov begrundede forslaget.

Dirigenten kommenterede forslaget og henviste til vedtægternes § 10, der omhandler rammerne for bestyrelsens handlefrihed og mulighed for at træffe afgørelser i de sager som måtte opstå. Det stillede forslag underkender denne §.

Lars Rømer Olsen opfordrede bestyrelsen til at behandle det forslag som det var stillet.

Dirigenten konstaterede, at ordlyden i forslaget ikke kan godkendes.

Thorkil Hansen, bestyrelsen, mener, at de nuværende vedtægter er gode nok, og indstiller til at stemme nej til forslaget.

Dirigenten oplyste, at der skal 2/3 flertal for at ændre vedtægterne, d.v.s. 51 stemmer. Der blev ønsket skriftlig afstemning. Der blev delt stemmesedler ud, de blev efterfølgende indsamlet. Under optællingen blev der afholdt en kort pause.

Generalforsamlingen blev genoptaget og dirigenten forelagde resultatet: 61 stemmer imod, 11 stemmer for og 3 stemmer var ugyldige, der var afgivet 75 stemmer, forslaget er forkastet.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

 

På valg var:

        Thorkil Hansen                                  modtager ikke genvalg

        Preben Lund,                                     modtager ikke genvalg

        Evald Nielsen,                                     modtager ikke genvalg

        Karen Nørgaard, på valg for 2 år,       modtager genvalg

        Bonde Aarhus, på valg for 2 år,          modtager genvalg

Thorkil Hansen foreslog Leif Christiansen, Flemming Andersen og Lars Rømer Olsen som kandidater, de fortale kort om dem selv. Der blev ikke indstillet flere kandidater. Så alle blev valgt.

Valg af 2 suppleanter: Forslag: Gert Olsen og Claus Mikkelsen, blev foreslået og valgt.

 

8. Valg af revisor og – suppleanter

 

På valg var:

        Flemming Hesselberg,                        modtager genvalg, genvalgt.

        Revisor suppleant Kaj Andersen         Genvalgt

 

9. Eventuelt. Birkir oplyste, at der kunne spilles på banen i Aabenraa selvom der er rimfrost.

Henning Nissen, chefgreenkeeper oplyste, at banen i Toftlund er lukket ved rimfrost, så længe der spilles til sommergreens, hvis banen er ændret til vinterbane, med tilhørende vintergreens, så kan der spilles selvom der er rimfrost. Græsset på greens tager skade af den færdsel som spillet giver, når der er rimfrost.

Mona Lassen gav udtryk for, at det har været et rigtig godt år med god stemning og godt vejr.

Som det sidste fik de afgående bestyrelsesmedlemmer, Thorkil Hansen, Preben Lund og Evald Nielsen, et ord med på vejen af Karsten G. Holm og som tak for indsatsen overrakte Karen Nørgaard et par flasker vin til hver.

Revisoren fik et par flasker vin af den afgåede formand.

Formanden fik herefter ordet til en afsluttende bemærkning og han takkede dirigenten for arbejdet.

 

Efter generalforsamlingen fik Golfmanager Morten Fagerberg ordet for at fortælle lidt om de nye tiltag som banens ejer har for det kommende år, herunder de nye aftaler med andre klubber. Medlemmerne kan udfylde et tilmeldingsskema og få udstedt et bagmærke der viser, hvilke baner der må spilles på. Aftalen med Aabenraa er prisen som i 2014, det koster 500,- at få retten til at spille i Ribe og det forventes også at være prisen til de andre baner som man er ved at lave aftaler med.

Chefgreenkeeper Henning Nissen orienterede om året som er gået, det har været en rigtig god sæson. Orkanen i 2013 væltede mange træer og det har kostet meget arbejde at få ryddet op rundt om på banen. Efter banens dag kom der endnu mere oprydning, da der blev stammet træer op overalt på banen, bunkerkanterne er blevet skåret for første gang i mange år, der er kommet nye teestedklodser, stærekasser. Henning havde lavet et slideshow som blev vist sammen med orienteringen.

 

Referent

 

Karsten G. Holm

 

Dirigent:

 

______________________

Flemming Hesselberg.

 

Til Bestyrelsen i                                                     Toftlund d. 16-10-2014
Toftlund Golf Club.
Forslag til generalforsamlingen tirsdag d. 09-12-2014
Undertegnede vil stille et forslag om en ændring i vedtægternes § 11 om at der oprettet et ordens og amatørudvalg.
§11: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg og et informations/pr udvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgave, kompetence og giver retningslinier for udvalgets arbejde.
§11 ændres til pålydende:
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg, et informations/pr udvalg, og et ordens- og amatørudvalg.
Ordens- og amatørudvalget skal bestå af: 1 fra bestyrelsen, 1 fra Brundtland Golfcenter/banen og 2 til 3 medlemmer af Toftlund Golf Club, som ikke sidder i andre udvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsen skal godkende de øvrige udvalgs øvrige medlemmer.
Bestyrelsen skal godkende udvalgenes opgave, kompetence og giver retningslinier for udvalgets arbejde.
 
Begrundelsen for vedtægtsændringen er, at såfremt der skulle opstå episoder med efterfølgende karantæner m.m., som undertegnede har været udsat for i marts måned i år, ikke opstår igen uden udvalgets behandling.
Dette giver en mere retfærdig behandling og rettergang, og undgår den situationen, at der står 2 bestyrelses medlemmer på første tee og idømmer en spiller en karantæne, uden at lytte til medlemmets indstilling/mening til den anklage, der er rettet imod den pågældende.
Man kunne i den pågældende sag have indkaldt de pågældende personer til et kort møde for at kortlægge episoden den pågældende dag.
 
Med Sportslig Hilsen
Medlem nr.54-110 Lasse Traneskov

Toftlund Golf Club l#24D34D.jpgReferat fra ordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club

 

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 19.00

 

I Golfhuset, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund.

 

Formand Thorkil Hansen bød velkommen til de 75 stemmeberettigede medlemmer, og meddelte, at Morten Fagerberg og Henning Nissen vil fortælle om banen og visioner for fremtiden.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.

5. Forslag fra bestyrelsen:

           Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne:

           1 forslag indkommet

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

På valg er:

           Thorkil Hansen,                                       modtager ikke genvalg,

           Preben Lund,                                           modtager ikke genvalg,

           Evald Nielsen,                                          modtager ikke genvalg,

           Karen Nørgaard, på valg for 2 år,             modtager genvalg,

           Bonde Aarhus, på valg for 2 år,               modtager genvalg,

 

Valg af 2 suppleanter,

På valg er:              Gert Olsen                             modtager genvalg,
 

8. Valg af revisor og – suppleant

På valg er:              Flemming Hesselberg,           modtager genvalg,

Revisorsuppleant:  Kaj Andersen,                       modtager genvalg,
 

9. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent. Foreslået og valgt: Flemming Hesselberg. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og generalforsamlingen ville blive afviklet efter den udsendte dagsorden. Mona Lassen og Finn Rasmussen blev valgt til stemmetællere.
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formanden aflagde følgende beretning:

Situationen for vores sport er i 2014 fortsat den, at mange baner er presset ud over det sædvanlige. Den store tilgang af nye medlemmer til sporten, som man så tidligere, er væsentligt ændret, og der er derfor kamp om at tiltrække de kommende spillere til klubberne. Dette gælder især for mange juniorer, da DGU statistikken viser at der her er tilbagegang over hele linjen.

I vores egen klub kan konstatere at vi stille og roligt bevæger os i den rigtige retning. Dog vil vi gerne have endnu flere, især unge spillere, til at starte med at spille golf.

Henrik er nu stoppet som PRO og der arbejdes nu på at få en løsning på plads med en del træner, så vi kan køre aktiviteterne videre i den kommende sæson. Salget af træningstimer i den forgangne sæson, har ikke været tilfredsstillende, og jeg opfordrer medlemmerne til at vi støtter den nye PRO så meget som vi kan, og dermed være med til at sikre at der er basis for at vi har en PRO tilknyttet Toftlund i god lang tid fremover.

Antallet af greenfee gæster ligger på ca. 10.000, og det er da lidt imponerende at vi kan tiltrække så mange til vores lille by. Dette bør både kommunens politikere og de handlende i byen være opmærksomme på, da dette viser en væsentlig markedsføring af et område, som mange ellers ikke kan se de store muligheder i.

G8 (tidligere G9) samarbejdet imellem de Sønderjyske klubber, er ikke særligt meget oppe i gear, hvilket nok skal ses i lyset af den væsentligt skærpede konkurrence situation, klubberne imellem. Flere af klubberne vil dog også i 2015 videreføre rabatsatser. Vi vil opdatere jer via hjemmesiden når der kommer noget konkret herom.

I 2014 har der været et tæt samarbejde med Åbenrå Golfklub, hvor begge klubbers medlemmer, for en beskeden sum, kan få fuld adgang til begge baner, turneringer mm. Dette har været en stor succes, og mange af begge klubbers medlemmer har taget imod tilbuddet, og vi forventer at der vil være endnu flere, når den nye sæson starter.

Som noget nyt, vil der i den kommende sæson være etableret et lignende samarbejde med Ribe Golfklub, således at vi også her, for en beskeden merpris, kan benytte faciliteterne i Ribe på samme måde som vi kan i samarbejdet med Åbenrå.  Der arbejdes pt på en aftale med yderligere to klubber. Morten vil efter GF orientere nærmere og der kommer også mere herom i nyhedsmail der bliver sendt ud til alle medlemmerne om kort tid.

Aktivitets udvalget har i 2014 været aktiv omkring diverse arrangementer  for at udbrede kendskabet til golf. Derudover har der været arrangeret en aften med foredrag omkring det mentale spil, hvilket faldt i rigtig god jord. Der er nu langt plan for 2015, og der vil blive informeret mere herom i nyhedsmail og via hjemmesiden.

I juniorudvalget har vi kunnet sige velkommen til Tom Buck, der har overtaget jobbet som udvalgsformand. Der er mange gode og trofaste hjælpere i udvalget, og vore juniorer er absolut i gode hænder. Der er planlagt tiltag i udvalget, hvor man har inviteret DGU’s ungekonsulenter til et arrangement her i december, for at få ny inspiration til det forsatte vigtige arbejde med vore unge mennesker.

I Turneringsudvalget er der til kommende sæson lavet en række spændende tiltag, hvor der både er nye og andre måder at gøre tingene på. Dette er bl.a. et forsøg på at vi får aktiveret flere af klubbens medlemmer i alle vore turneringer. Opfordringen herfra skal da også være, at meld jer nu til de turneringer der udbydes. Så støtter vi klubbens arbejde og dermed også os selv. Der har i TGC været 7 turneringer i 2014  + klubmesterskaber i slagspil og hulspil samt den årlige hjælperturnering. Turneringerne har været fint besøgt, men der er endnu en del pladser ledige i forhold til at vi kan tænde de røde lygter. - Herfra skal lyde en stor tak til de sponsorer, der har bidraget med flotte præmier til vore vindere.

Sponsorudvalget har haft problemer i denne sæson, og det har ikke været muligt at gennemføre det opsøgende arbejde som var planlagt. Rekrutteringen til udvalget har været mangelfuld og ukonstant, og der ligger derfor en opgave med at få etableret udvalget til den kommende sæson. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at såfremt nogen vil give en hånd med, så kan man henvende sig til en fra bestyrelsen her efter generalforsamling. Udvalget tæller i dag to medlemmer, Flemming og Thomas Marxen, og der er behov for minimum 3-4 ekstra par hænder.

I begynderudvalget har der været travlhed med at køre 59 prøvemedlemmer igennem uddannelsen til golfspiller. Begyndernes uddannelse er sket i et godt samarbejde med Henrik, Jørgen strøm samt klubberne i klubben, der har givet rigtig god assistance i forbindelse med begynder matcher på den lille bane, som er blevet afviklet hver tirsdag fra april til september.  Dette arbejde har ført til at der er kommet 20 nye medlemmer i klubben. Selve introduktionen / opstarten som prøvemedlem er blevet væsentlig forbedret i år, og der følges tæt op på den enkelte for at sikre at alle får en god oplevelse. Dette må siges at have givet pote, og generelt er der stor tilfredshed hos prøvemedlemmerne for det forløb de nu gennemgår. Vores måde at håndtere prøvemedlemmer på, samt prøve medlemskabets indhold, har i 2014 fået rosende omtale fra DGU, som værende et af de bedste tilbud blandt golfklubberne i Danmark. Vi har dog ikke formået at kunne leve op til kravet om medlemstilgangen i kontrakten med bane ejeren. Vi må erkende, at Toftlund har en placering, hvor vi er omgivet af baner med både stor aktivitet og attraktive baner, hvilket gør, at konkurrencen er hård. Endvidere er vores placering ikke ideel, hvad angår køreafstand, hvilket samlet set gør, at vi har sværere ved at rekruttere en tilpas stor nettotilgang af nye medlemmer. Dette medfører, at baneejer har ønsket at der, i samarbejde mellem EDJ og TGC, skal findes en alternativ løsning for, hvordan der skal afregnes for klubbens spilleret på banen. Dette skal foregå i første halvår af 2015 og være afsluttet til 01 juni. TGC vil gå ind i denne udfordring med en positiv indstilling, og det er en forudsætning, at en aftale der binder klubben økonomisk vil få generalforsamlingens godkendelse, hvilket TGC og EDJ er enige om.

Som det er blevet gjort tidligere, skal jeg derfor endnu engang gentage vigtigheden i, at samtlige klubbens medlemmer tager opgaven på sig med at finde nye medlemmer til klubben.

Vedrørende det samlede medlemstal samt fordelingen, så kommer dette når vi gennemgår regnskabet.

Baneudvalget har igen i år haft en travl sæson og har i samarbejde med banens greenkeeper stab og vore øvrige frivillige, gjort et rigtig godt stykke arbejde i 2014, og fået givet banen et rigtig godt løft på mange områder. En længe efterspurgt permanent regulering af roughen på udvalgte steder er nu næsten helt færdig, ligesom en beskæring af buske og træer, renovering af broer, dræn af greens mm nu stort set også er helt gennemført.  Alt dette har medført at niveauet på banen er blevet rigtig god, til fordel for både klubbens medlemmer og greenfee gæsterne der besøger banen i løbet af sæsonen. Faktisk har banen aldrig stået flottere og mere velplejet end den har gjort her i 2014. Dette har krævet et stort arbejde fra både green keeper staben samt klubbens frivillige, og  det frivillige bidrag fra klubben har aldrig været større end det har været i 2013. Vi har bl.a. bidraget med opsamling af bolde, banekontrol, oprensning af vandløb, rengøring af bunkers og udenoms arealer, større arbejder på banen samt har der været afholdt fælles arbejdsdag hvor der blev nået en masse. Derudover har vi fået opgaven med at fange muldvarpe, hvilket er gjort med stor ildhu af Bonde.

Af større arbejder der har fokus i 2015, vil være starten på udskiftning af diverse bolværker der er på flere af vore huller. Disse er simpelthen ved at rådne væk, og den bedste løsning er vurderet til at være en total fjernelse og så lave en græsbeklædt blød hældning ned imod vandet.

Toftlund Golf Club og Brundtland Golfcenter blev enige om at lægge elitetræning og udtagelse til eliteholdet som spiller i Kvalifikationsrækken, i mere faste rammer end det har været de sidste år. Så der blev taget kontakt til de herrespillere med Hdc. 10 og derunder, vi endte med en bruttotrup på 11 spillere som sagde ja til de betingelser som vi stillede m.h.t. træning, spil o.s.v.

Vi kom i pulje med Aabenraa 1 – Ribe 2 – Alssund 2, og vi endte på en delt førsteplads med Aabenraa med hver 8 point, men det blev desværre Aabenraa som rykkede op i 4 Div. på reglen om indbyrdes matcher.

Men spillere og holdkaptajn, har givet hinanden håndslag på at vi skal rykke op næste år, og vil hermed også gerne sige mange tak til de sponsorer som har støttet eliteholdet i 2014. Sponsorerne er TGC, BGC og Restauranten.

Toftlund Golf Club har i sæson 2014 været repræsenteret i Regionsgolf for Jysk/Fyn med følgende resultater: regionsgolf B-C-D rækkerne

Toftlund B4   2. plads,

Toftlund C4   3. plads,

Toftlund D4   3. plads,

 

Senior B7      2. plads,

Senior C7      1. plads,

Veteran A6    1. plads,

Veteran C21  1. plads,

Veteran D22  4. plads

I det forløbne år, har vi haft et godt samarbejde med banens ejere. Dette gode samarbejde forventer vi også vil fortsætte fremover, og det er fint at vi, nu hvor alting kører i den rigtige retning, har og kan sætte midler af til en fælles udvikling af banen og dens faciliteter. Årets projekt har været  etablering af overdækkede udslagssteder på driving range,  som er blevet rigtig godt modtaget af klubbens medlemmer. Der er endvidere etableret faciliteter, som kan anvendes af banens PRO i forbindelse med undervisning.  Projektet blev gennemført således, at klubben og bane ejer delte materialeomkostningerne, og klubbens frivillige stod så for opførelsen. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige samt til Svend Sørensen og Bonde, der styrede projektet med hård, men kyndig hånd.

Næste del af projektet skydes nu i gang, med renovering af driving rangen, således at der bliver mulighed for at slå ud fra græs, under ordentlige og realistiske forhold.

Vores nye restauratør, Thomas, har fået godt fodfæste her i Toftlund, både blandt banens brugere og bland byens borgere.  Vi har helt fra starten haft et rigtig godt samarbejde, og vi har alle erkendt nødvendigheden af, at samarbejde til en fælles styrke og fordel for alle der er repræsenteret i golfcenteret. Thomas har overbevist os omkring hans evner til både at lave mad, men også hans erfaring med, hvordan det er at udvikle en restaurant med udgangspunkt på en golfbane og golfspilleres behov (solæg og kolde øl). Det er ingen tvivl om, at der vil være basis for at vi kan nyde godt af en rigtig god og sund forretning, mange år frem i tiden. Jeg vil her også opfordre til at bruge restauranten mest mulig, og har du haft en god oplevelse, så fortæl det videre til dem du kender.

Klubberne i klubben yder et godt bidrag til det sociale sammenhold i TGC og der skal herfra lyde en tak for det arbejde der udføres igennem året. Alle nye medlemmer opfordres løbende, både under uddannelse og i klub 37 til, at man kommer ud at spille i de øvrige interne klubber, men det er stadig op til den enkelte klub at få nye medlemmer ind i fællesskabet. Dette gøres ved at kunne tilbyde den rigtige vare samt være fleksibel overfor de forskellige behov og ønsker som nye medlemmer i klubben har.

Jeg vil gerne her også rette en tak til Klub 37, for det store arbejde der har været i år med så mange nye medlemmer der er kommet til klubben. Det er lykkedes rigtigt godt at få de nye medlemmer til at føle sig som en del af klubben samt knytte nye og varige relationer, der forhåbentlig vil være til glæde i mange år fremover.

Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle der yder en frivillig indsat i vores klub, enten det er i udvalgene, som frivillig hjælper i dagligdagen og til projekter, til at holde vores hjemmeside kørende samt alle dem der springer til når der skal ydes noget ekstra til fællesskabet. Uden denne hjælp kunne det ikke hænge sammen, og jeg håber på at vi også fremover kan nyde godt af den velvilje der er blandt en del af klubbens medlemmer.

Her også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i  året der er gået, og jeg håber for den nye bestyrelse, at de må få gode arbejdsvilkår og lykkes med  den fortsatte positive udvikling af vores golfklub.

Dirigenten stillede herefter beretningen til debat:

Jørgen Strøm takkede for en god beretning, men syntes, at der manglede at blive omtalt en hændelse som skete i foråret.

Evald Nielsen forklarede hændelsesforløbet og TGC´s holdning til spil på banen, selvom den var lukket p.g.a. rimfrost. Efter hændelsen blev der afholdt et møde med greenkeeperen og Morten Fagerberg fra sekretariatet. Bonde Aarhus kontaktede DGU om eventuel sanktion for overtrædelsen. Det blev overvejet, at indkalde spillerne, greenkeeperen og et par bestyrelsesmedlemmer for at få afsluttet hændelsen, men det var ikke muligt. Det blev besluttet, at møde spillerne på banen, de blev bedt om at afklare hændelsen med greenkeeperen som var inde på kontoret, alle spillerne undtagen en gik ind på kontoret og fik der bilagt hændelsen. Den spiller som ikke ønskede at gå med til dette, blev idømt en sanktion på en måneds spilleforbud.

Jørgen Strøm læste herefter op fra golfreglerne om en sådan overtrædelse af reglerne, han mente, at det skulle have været nok med en advarsel.

Dirigenten henledte opmærksomheden på klubbens vedtægter, der giver bestyrelsen ret til at træffe en endelig afgørelse i sådan en situation.

Henning Nissen, chefgreenkeeper, kommenterede situationen.

Lars Rømer Olsen: vi skal komme ud af denne situation på en god måde, så man kan snakke med hinanden bagefter. Alle tre parter skulle have været hørt inden, for at løse problemet.

Erling Rosenberg, en af spillerne som fik afklaret hændelsen på kontoret, oplyste, at de ganske rigtigt så skiltet med banelukningen, men valgte alligevel at spille ud, snakkede med greenkeeperen som konfronterede dem med banelukningen, han følte sig krænket af den behandlings som han havde fået og ønskede en undskyldning fra bestyrelsen.

Lasse Traneskov gav sin version af sagen og sagde, at der skulle have været en person fra banen, der skulle have givet besked om, at lukningen var forlænget. Han oplyste, at han ikke havde overfuset greenkeeperen.

Evald Nielsen sagde, at han ikke havde sagt, at Lasse skulle have overfuset en greenkeeper.

Dirigenten lukkede diskussionen og henviste til det ændringsforslag der kom senere.

Lars Rømer Olsen, der er lavet en fejl, ingen er fuldkommen.

Beretningen blev herefter godkendt

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Karen Nørgaard gennemgik regnskabet. Der er afregnet kontingent for 417 fuldtidsmedlemmer, fordelt på 552 medlemmer fordelt på de forskellige kontingenttyper.

Svend Sørensen spurgte, om der var planer med den likvide beholdning, hvis ikke skulle den retur til medlemmerne.

Lars Rømer Olsen nævnte, at der måske kunne anskaffes en golfsimulator.

Preben Lund svarede, at sådan en er diskuteret med banens ejer under de møder som holdes hver kvartal. Der er ingen golfsimulatorer i Sønderjylland.

Lasse Traneskov spurgte til eliteudgifterne om der slet ikke var brugt penge til dette. Han fik det svar, at disse udgifter var i punktet holdudgifter.

Thorkil Hansen kommenterede udgifterne til overdækningen, et ønske om et rigtigt klublokale og eliteafdelingen.

Svend Sørensen, det er nødvendigt, at klubben har nogle visioner.

Thomas Lampe spurgte til udgifterne under punktet hjælperturnering.

Svaret var, at det var udgifter til den afsluttende spisning, med drikkevarer.

Christian Gregers foreslog, at købe nye måtter på driving rangen. Han fik det svar, at det var et anliggende for banens ejer.

Det reviderede regnskab blev herefter sat til afstemning, det blev enstemmigt godkendt.

 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr. Karen Nørgaard gennemgik budgettet.

Jørgen Strøm ønskede at holdudgifterne kunne indeholde et punkt der hed forplejning til eliteholdet.

Det blev oplyst, at et seniorkontingent i 2015 er på 5.750 kr.

Thorkil Hansen kommenterede satserne og oplyste, at der var efterbetalt 100,- kr. pr. medlem, da medlemstallet ikke som forventet var steget tilstrækkeligt, så kontingentet reelt havde været på 5.700 kr. i 2014.

Erik Jørgensen, hvad med at prøve at få flere long distancemedlemmer?

Preben Lund svarede, at det har givet problemer i en naboklub, da de ordinære medlemmer skal betale fuld pris og longdistance medlemmerne kan slippe med omkring halvdelen.

 

5. Forslag fra bestyrelsen:

                 Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne:

                 1 forslag var indkommet. Forslaget er vedhæftet efter referatet.

Forslagsstilleren Lasse Traneskov begrundede forslaget.

Dirigenten kommenterede forslaget og henviste til vedtægternes § 10, der omhandler rammerne for bestyrelsens handlefrihed og mulighed for at træffe afgørelser i de sager som måtte opstå. Det stillede forslag underkender denne §.

Lars Rømer Olsen opfordrede bestyrelsen til at behandle det forslag som det var stillet.

Dirigenten konstaterede, at ordlyden i forslaget ikke kan godkendes.

Thorkil Hansen, bestyrelsen, mener, at de nuværende vedtægter er gode nok, og indstiller til at stemme nej til forslaget.

Dirigenten oplyste, at der skal 2/3 flertal for at ændre vedtægterne, d.v.s. 51 stemmer. Der blev ønsket skriftlig afstemning. Der blev delt stemmesedler ud, de blev efterfølgende indsamlet. Under optællingen blev der afholdt en kort pause.

Generalforsamlingen blev genoptaget og dirigenten forelagde resultatet: 61 stemmer imod, 11 stemmer for og 3 stemmer var ugyldige, der var afgivet 75 stemmer, forslaget er forkastet.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:

 

På valg var:

        Thorkil Hansen                                  modtager ikke genvalg

        Preben Lund,                                     modtager ikke genvalg

        Evald Nielsen,                                     modtager ikke genvalg

        Karen Nørgaard, på valg for 2 år,       modtager genvalg

        Bonde Aarhus, på valg for 2 år,          modtager genvalg

Thorkil Hansen foreslog Leif Christiansen, Flemming Andersen og Lars Rømer Olsen som kandidater, de fortale kort om dem selv. Der blev ikke indstillet flere kandidater. Så alle blev valgt.

Valg af 2 suppleanter: Forslag: Gert Olsen og Claus Mikkelsen, blev foreslået og valgt.

 

8. Valg af revisor og – suppleanter

 

På valg var:

        Flemming Hesselberg,                        modtager genvalg, genvalgt.

        Revisor suppleant Kaj Andersen         Genvalgt

 

9. Eventuelt. Birkir oplyste, at der kunne spilles på banen i Aabenraa selvom der er rimfrost.

Henning Nissen, chefgreenkeeper oplyste, at banen i Toftlund er lukket ved rimfrost, så længe der spilles til sommergreens, hvis banen er ændret til vinterbane, med tilhørende vintergreens, så kan der spilles selvom der er rimfrost. Græsset på greens tager skade af den færdsel som spillet giver, når der er rimfrost.

Mona Lassen gav udtryk for, at det har været et rigtig godt år med god stemning og godt vejr.

Som det sidste fik de afgående bestyrelsesmedlemmer, Thorkil Hansen, Preben Lund og Evald Nielsen, et ord med på vejen af Karsten G. Holm og som tak for indsatsen overrakte Karen Nørgaard et par flasker vin til hver.

Revisoren fik et par flasker vin af den afgåede formand.

Formanden fik herefter ordet til en afsluttende bemærkning og han takkede dirigenten for arbejdet.

 

Efter generalforsamlingen fik Golfmanager Morten Fagerberg ordet for at fortælle lidt om de nye tiltag som banens ejer har for det kommende år, herunder de nye aftaler med andre klubber. Medlemmerne kan udfylde et tilmeldingsskema og få udstedt et bagmærke der viser, hvilke baner der må spilles på. Aftalen med Aabenraa er prisen som i 2014, det koster 500,- at få retten til at spille i Ribe og det forventes også at være prisen til de andre baner som man er ved at lave aftaler med.

Chefgreenkeeper Henning Nissen orienterede om året som er gået, det har været en rigtig god sæson. Orkanen i 2013 væltede mange træer og det har kostet meget arbejde at få ryddet op rundt om på banen. Efter banens dag kom der endnu mere oprydning, da der blev stammet træer op overalt på banen, bunkerkanterne er blevet skåret for første gang i mange år, der er kommet nye teestedklodser, stærekasser. Henning havde lavet et slideshow som blev vist sammen med orienteringen.

 

Referent

 

Karsten G. Holm

 

Dirigent:

 

______________________

Flemming Hesselberg.

 

Til Bestyrelsen i                                                     Toftlund d. 16-10-2014
Toftlund Golf Club.
Forslag til generalforsamlingen tirsdag d. 09-12-2014
Undertegnede vil stille et forslag om en ændring i vedtægternes § 11 om at der oprettet et ordens og amatørudvalg.
§11: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg og et informations/pr udvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgave, kompetence og giver retningslinier for udvalgets arbejde.
§11 ændres til pålydende:
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg, et informations/pr udvalg, og et ordens- og amatørudvalg.
Ordens- og amatørudvalget skal bestå af: 1 fra bestyrelsen, 1 fra Brundtland Golfcenter/banen og 2 til 3 medlemmer af Toftlund Golf Club, som ikke sidder i andre udvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene.
Bestyrelsen skal godkende de øvrige udvalgs øvrige medlemmer.
Bestyrelsen skal godkende udvalgenes opgave, kompetence og giver retningslinier for udvalgets arbejde.
 
Begrundelsen for vedtægtsændringen er, at såfremt der skulle opstå episoder med efterfølgende karantæner m.m., som undertegnede har været udsat for i marts måned i år, ikke opstår igen uden udvalgets behandling.
Dette giver en mere retfærdig behandling og rettergang, og undgår den situationen, at der står 2 bestyrelses medlemmer på første tee og idømmer en spiller en karantæne, uden at lytte til medlemmets indstilling/mening til den anklage, der er rettet imod den pågældende.
Man kunne i den pågældende sag have indkaldt de pågældende personer til et kort møde for at kortlægge episoden den pågældende dag.
 
Med Sportslig Hilsen
Medlem nr.54-110 Lasse Traneskov