Kære medlemmer af TGC

her kommer forslaget til de reviderede vedtægter (forslag fra bestyrelsen) tilrettet efter de nye vilkår der vil være hvor alle aktiviteter vil samle sig om træningscentret Østerdalen 7. Godkendt af folkeoplysningsudvalget.

 

Vedtægter for Toftlund Golf Club 

Klubbens navn er Toftlund Golf Club og hjemsted er Tønder kommune.

 

Kun enkeltpersoner kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tids prioriteret venteliste.

§3.

Ved optagelse i klubben kan der opkræves et indmeldelsesgebyr, beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Det af medlemmerne betalte indmeldelsesgebyr kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskabet.

§4.

Kontingentrestance ud over 1 måned fra sidste indbetalingsdag kan medføre eksklusion af klubben. Genoptagelse af medlemskab i klubben kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

§5.

Ordinær generalforsamling afholdes i Toftlund by, hvert år inden den 15. februar.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Over beslutninger på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§6.

1. Valg af dirigent.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

9. Eventuelt.

 

 

§7.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.

§8.

Fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutninger i klubbens anliggender.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens

 

Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Klubbens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

 

Til beslutning om klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

At overskud ved evt. afvikling tilfalder almennyttigt ungdomsarbejde i Toftlund

Således vedtaget på en stiftende generalforsamling i Toftlund 5. maj 1981:

den ekstraordinære generalforsamling 13. februar 1989,

den ekstraordinære generalforsamling 19. november 1992,

den ekstraordinære generalforsamling 12. oktober 1999,

den ekstraordinære generalforsamling 29. januar 2002,

generalforsamlingen 17. januar 2006,

generalforsamlingen 22. januar 2008,

generalforsamlingen den 8. december 2009,

generalforsamlingen 28 november 2018

 

Toftlund Golf Club

<span "="" baskerville="" old="">Bestyrelsen