Referat fra møde i Toftlund Golf Club.

Ekstraordinær generalforsamling i Toftlund Golf Club,

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.00 på Brundtland Golfcenter.

 1. Dagsorden punkt 1.:

  Behandle lejekontrakt for 2017 og frem:

  Leif bød de 151 fremmødte medlemmer velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling og glædede sig over, at så mange ville afsætte tid til at møde op i dag.

  Leif foreslog Svend Sørensen som dirigent, han blev valgt. Svend takkede for valget og håbede, at det ville blive en god generalforsamling uden de store kontroverser. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, Karsten G. Holm skriver et referat, Evald Nielsen og Mogens Marcussen blev valgt til stemmetællere. Derefter gik man over til 1. og eneste punkt på dagsordenen, Behandling af lejekontrakt for 2017, han overgav herefter ordet til Leif Christiansen.

  Leif indledte med lidt af klubbens historie, har læst Toftlund Golf Clubs, TGC, jubilæumsskrift fra 25 års jubilæet, den ånd der er skabt i TGC skal føres videre og det ligger på bestyrelsens skuldre et stort ansvar for gøre det.

  På generalforsamlingen i 2015 blev det oplyst, at der var afregnet for 395 medlemmer, 2.025.000 kr. der var lavet en aftale om at betalingen skulle være af samme størrelse i 2016. Det havde bestyrelsen en stærk tro på, at det kunne lade sig gøre. Der er igangsat mange nye initiativer for at få nye medlemmer, gratis prøvemedlemsskab, mentorordning, deltaget i messer, annonceret i Ugeavisen, der er oprettet en golflinje på Toftlund skole, der er indgået en kontrakt med en enkelte elev, der har været åbent hus arrangementer, Casper Sørensen har godt fat i juniorerne, klubberne i klubben repræsenterer klubben på fornemste vis, træningscenter i Øster dalen, det er kommet i stand ved mange medlemmers frivillige indsats, det kan forhåbentlig indvies i løbet af 1 – 2 uger, ud over dette er der gang i mange andre små og store ting. Alt dette til trods er medlemstallet faldet 34, mange af de tiltag der er foretaget i år vil først vise sig i de kommende år. Hullet efter de manglende medlemmer er på ca.142.000 kr.

  Året begyndte med, at vi snakkede med Mads Dam Jensen, som var kontaktpersonen i begyndelsen af året, Ecco touren stod for døren og der blev knoklet for at få banen klar, der skete så nogle ændringer af ejerforholdet i EDJ gruppen, Ejvind Dam Jensen blev nu eneejer af baneanlægget i Toftlund og det er Eivind der skal forhandles med om fremtiden. Der blev holdt møder om ideer og muligheder for at skaffe flere medlemmer. Vi ønskede at have en kontrakt for 2017 klar i god tid før den ordinære generalforsamling i 2016, men det er ikke lykkedes at få underskrevet en aftale for 2017.

  Eftermodtagelsen af det første udkast, er der afholdt et møder mellem banens ejer og bestyrelsen for TGC, vi blev mødt med et ultimativt krav om en større garantibetaling for 2017, 2.250.000 kr. Der er sendt et forslag til baneejeren fra TGC til en ny kontrakt, men det blev afvist. Vi mødtes med baneejer for at få en kontrakt på plads 26. oktober, men det førte ikke til noget resultat. Det sidst modtagne kontraktforslag fra bane ejerer er modtaget den 18-11-2016 indeholder mange gode ting som TGC gerne vil være med til at arbejde for. Forslaget er meget lig det, som TGC sendte til baneejeren, eneste knast er den garantibetaling på kr. 2.250.000 som bestyrelsen ikke kan gå ind for. Derfor er der i dag indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling for at få medlemmernes stillingtagen til garantibetalingen.

  Dirigenten stillede formandens oplæg til debat.

  Rene Lautrup: Har det ikke tidligere været en % vis betaling af kontingentet som baneleje. Jo, det har det.

  Erik Jørgensen: Det lyder ikke af så meget, men kontingentet kan ikke tåle at stige ret meget.

  Jørgen Strøm: Hvor har Ejvind alle sine tal fra?

  Birkir Haldorsson: Har bestyrelsen en plan B?

  Leif Christiansen, Kan ikke svare på hvor Ejvind har tallene fra. Vi har ydet mindst et årsværk af frivilligt arbejdskraft. Udfaldet af GF vil vis om der er behov for en plan B

  Hans Pedersen: Det undrer lidt at der ansættes en golfmanager, det giver ikke flere medlemmer. Der skulle helst komme en merindtægt.

  Arne Husted: Er der regnet på kontingentet ved at sige ja til garantien. Hvor meget stiger det?

  Erling Rosenberg: Ønskede en præcisering af det manglende beløb/garantibetalingen, hvis der skal betales 250.000 kr. mere næste år og der er betalt over 100.000 kr. i år, så skal der betales/tages af kassen i alt 350.000 kr.

  Erik Jørgensen: Vi skal have en aftale med vores krav til banens stand, der er råd til at sige ja til et år mere. Det vil koste mange medlemmer hvis der igen bliver så meget uro omkring banen, restauranten, greenkeeperne og banens stand.

  Thomas Marxen, Hvorfor ikke tage skraldet nu, er vi sikker på at der kan spilles på banen næste år,

  Ole Schmidt: Der er sket meget for at skaffe nye medlemmer, men der går desværre nedad med antallet af medlemmer.

  Lars Rømer: Der skal ikke betales for medlemmer som ikke spiller i klubben, men kun for dem som spiller. Sammenligner det med en Brugsuddeler der forlanger, at kunderne skal handle for et bestemt beløb, eks.100.000 kr., hvis de ikke gør det, skal de betale differencen ved årets udløb.

  Leif svarer: Der er lavet en undersøgelse om antallet af golfspillere i DK, hvor mange % spiller golf på landsplan, 2,7 %, i vores område spiller 10 % golf.

  Flemming Andersen: Vi har bedt om at få en pris på at leje/forpagte banen, det kan vi ikke få, vi kan heller ikke få de reelle regnskabstal om banens drift.

  Svend Sørensen: Jeg kan godt gå med til, at afvise forslaget, men kunne man betale samme beløb i 2017 igen, har regnet lidt på det, der må komme nye medlemmer fra prøvemedlemmerne, de frivillige hjælperes arbejde skal indgå i afregningen. Der må kunne laves en model hvor det frivillige arbejdes værdi indgår.

  Jørgen Strøm: Vi har ikke tvunget Ejvind til at købe banen, men det bliver ikke værdsat, alt det frivillige arbejde der udføres af medlemmerne.

  Lars Nielsen: Med den indgang du har til tingene, Svend, så skal du spille lotto hver uge, klubberne i omegnen er i bedre stand og ikke dyrere end vores.

  John ?: Vi skal ikke fylde flere penge i ham. De greenfeegæster som kom og spillede i sommers kommer ikke igen næste år, da banens stand har været misligholdt hen over sommeren.

  Leif Christiansen: Der har været holdt møde om at lave en fælles plan for fremtiden, mellem banen, restauranten, hotellet og klubben, men vi er ikke kommet videre med den ide. Det er nødvendigt, at vi trækker på samme hammel, for at skabe øget vækst.

  Erik Hein: Jeg fornemmer at bestyrelsen har medlemmernes fulde opbakning til at fortsætte med en indtægtsafhængig leje.

  Hans Petersen: Det er vores egen husholdningskasse vi skal hente pengene i, for at betale et forhøjet kontingent, det vil jeg ikke gå med til.

  Lars Rømer Olsen: Vi er glade for den store opbakning fra jer af, men vi skal gå sammen ind i 2017 og give baneejer et sidste tilbud.

  Thomas Marxen, oplyste at der højst må afregnes 90 % af kontingentet til banens ejer dette ifølge gældende lovgivning.

  Dirigenten: Der skal stemmes om bestyrelsens indstilling, ingen garantibetaling.

  JA er lig med garantibetaling, NEJ er lig med ingen garentibetaling. Der var enstemmig tilslutning til at give bestyrelsen mandat til at arbejde videre med et kontraktforslag uden en garantibetaling.

  Leif takkede for opbakningen. Der vil blive taget kontakt til Ejvind om fornyede forhandlinger om fremtiden.

  Resultatet af forhandlingerne vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling, som er Torsdag den 8. december 2016.

Referent:

Karsten G. Holm

Dirigent:

Svend F. Sørensen